Författare: Johan

LIBRIS XL – lägesrapport

Efter sommaren har vi i LIBRIS XL-teamet återigen börjat arbeta i stegvisa iterationer, sprintar. Det har gett oss möjlighet att dela upp arbetet, vår planering  går snabbare och vi kan enklare ta beslut om vad vi gör härnäst. Genom att tydligt definiera ett par mål med varje sprint kan vi lättare slutföra dessa och kommunicera utåt vad vi gör, via bland… Read more →

Gästbloggare: Biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

I februari i år började biblioteket vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG) att katalogiseras i Libris. DAG är en del av den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen, som också har flera andra bibliotek i landet, bl.a. ett på Arkivcentrum i Uppsala och ett kommande på Arkivcentrum Syd i Lund. Som namnet på arkivet antyder återfinns de flesta av bibliotekets… Read more →

Gästbloggare: Referensbiblioteket på väg in i Libris

Referensbiblioteket är en samling med databaser, faktabanker och andra källor av referenskaraktär, som är utvalda, granskade och beskrivna av bibliotekarier. Resurserna är fritt tillgängliga och många har en myndighet, organisation eller institution som upphovsman. Referensbiblioteket utvecklades och drevs av Informations- och lånecentralerna i syfte att skapa en virtuell motsvarighet till folk- och gymnasiebibliotekens fysiska referenssamlingar, ett urval avsett att utgöra… Read more →

Ny medarbetare

Niklas Lindström är ny utvecklare på Libris, med inriktning på länkad data. Han har tidigare arbetat som teknisk konsult på Valtech sedan 1999, med webbutveckling och dataintegration åt företag och myndigheter. Niklas har jobbat med ett stort antal språk och tekniker med inriktning på öppna plattformar och system. Vidare är Niklas engagerad inom länkad data och semantisk webb, där han… Read more →

Grafisk design för nya katalogiseringsverktyget är påbörjad

Vi har nu börjat jobba med den grafiska designen för Libris nya katalogiseringsverktyg. I utformningen av tjänsten har vi jobbat enligt vissa designprinciper vilka vi också strävar efter ska genomsyra den grafiska designen. Dessa principer omfattar bland annat att användaren ska känna sig bekväm oavsett hur van man är vid att katalogisera. Gränssnittet ska erbjuda användaren omedelbar förståelse för tjänsten. Det ska… Read more →

Satsning på nationell lösning för e-böcker

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag kommer KB genomföra en förstudie och därmed förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår att KB ska få. – Det… Read more →