Tag: Projekt

Förstärkning i SwePub-projektet

JessicaVi är glada över att ha rekryterat Jessica Lindholm till projektet Vidareutveckling av SwePub! Jessica rivstartade den 10 mars och kommer att arbeta särskilt med frågor kring SwePubs praxis vid dataleverans av forskningspublikationer för analys.
Dagar då hon inte arbetar hos oss hittar vi henne på Malmö högskola.
Jessica har arbetat med frågor kring metadata och publicering inom och utanför Sverige sedan år 2000.
Varmt välkommen Jessica!

1 kommentar 17 mars, 2014 Marja Haapalainen

Samordnare för e-böcker – ledig tjänst!

Vi söker en samordnare för e-böcker som ska få arbeta med det spännande uppdraget att inleda en försöksverksamhet inom verksamhetsområdet att tillgängliggöra digitala resurser för alla bibliotekstyper. Syftet är att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.
Du som idag har erfarenhet av strategiskt arbete med olika delar av e-resursflödet och dessutom projektledarerfarenhet – sök tjänsten!

Som utgångspunkt för arbetet finns bl a förstudien: Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek.

Sista ansökningsdag är 20 december 2013. Till annonsen.

3 kommentarer 5 december, 2013 Marja Haapalainen

Fokusstruktur till projekt Vidareutveckling av SwePub börjar ta form

Förberedelserna inför projektstart fortsätter. En fokusstruktur håller på att utkristalliseras för projektets innehåll och en organisation som ska arbeta med innehållet är också snart klar. Vad händer då? Jo, workshoparna som hållits under september följs av studiebesök på sex lärosäten under oktober och november; SLU, KTH, GU, LU, Malmö högskola, LTU. Möte planeras också med Diva-förvaltningen i Uppsala. Parallellt med dessa händelser håller fokusfrågorna för projektet att ta form. Fokusfrågorna genereras utifrån workshopsunderlaget och studiebesöken.

Så här ser arbetsprocessen ut: Åtta uppsättningar av målformuleringar från workshoparna har bearbetats och kategoriserats till sex områden. Inom varje område formuleras fokusfrågor. Frågorna fylls på efterhand. Dessa kommer att ligga till grund för prioritering, aktivitetsplanering och de mål som projektet kommer att arbeta mot.

fokusFokusstrukturen, sex områden:
Riktlinjer, standarder, ID:n, auktoritetsregister, ämnesord.
Kvalitet, granskning, principer, analys.
Täckning, innehåll, institutioner, ämnen, mediatyper.
Teknik, infrastruktur, dataflöden.
Forskaren.
SwePub syfte.

Vidare börjar projektorganisationen bli klar. En styrgrupp – till vilken SUHF har utsett fyra och Vetenskapsrådet två medlemmar – kommer att kunna ha sitt första möte i december enligt planen. KB:s representant är ännu inte bestämd.

Styrgruppen:
Carl Jacobsson, avdelningschef forskningspolitisk analys, Vetenskapsrådet (ordförande)
Torulf Lind, IT-strateg, Vetenskapsrådet
Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet
Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås
Marianne Sommarin, vicerektor, Umeå universitet
Karin Grönvall, bibliotekschef, Södertörns högskola
XX, Kungliga biblioteket

Nu finns också ett förslag till referensgrupp som styrgruppen har att ta ställning till. Där har vi tagit i beaktande att gruppen ska representera de system som lärosätena använder idag. Dessutom finns kompetenser inom bibliometri, CRIS-frågor och SwePub-specifika tekniska frågor. Vi har också representanter för det konstnärliga området och myndigheter, förutom stora och små lärosäten.

Förslag till referensgrupp:
Henrik Aldberg, VR, systemutvecklare/bibliometriker
Anders Flodell, VR, systemutvecklare
Kristin Olofsson, Chalmers
Peter Sjögårde, KTH
Jörgen Eriksson, LU
Jessica Lindholm, Malmö högskola
Malene Jensen, LTU
Marie Stråhle, SLU
Daniel Wadskog, KI
Per Åberg, SU
Britt-Marie Sohlström, Miun
Klemens Karlsson, Konstfack
Helena Eckerbom, NV
Karolina Widell, LU, CRIS-grupp (SUHF)

Projektgruppen:
Till projektgruppen ska en systemutvecklare rekryteras. Vi hoppas ha en på plats så snart som möjligt!

Marja Haapalainen, KB, projektledare (100%)
Ulf Kronman, KB, planerings- och utvecklingsstöd (25%)
XX, KB, utvecklare (100%)
Maria Kadesjö, KB, informations- och kommunikationsstöd (10%)
Lärosätesrepresentanter, löpande fokusinsatser

Följ gärna projektet på Twitter: @SwePub

6 kommentarer 18 oktober, 2013 Marja Haapalainen

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Att vara Librisregistrerande bibliotek innebär att biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och finna lösningar på behov som uppstår.

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Här presenteras arbetsgruppens delrapport som beskriver folkbibliotekens behov och de utmaningar de ställs inför vid ett medlemskap i Libris. Rapporten tar också upp möjligheter som till exempel att bibliotekens delaktighet i utvecklingen av Libris nationella bibliotekstjänster bidrar till bättre tjänster och större samhällsnytta.

Arbetsgruppen kommer att publicera slutrapporten i höst.

Delrapport juni2013

7 kommentarer 26 juni, 2013 Hilda Androls

Utlysning projektbidrag 2014 – utveckling i anslutning till Libris

KB välkomnar ansökningar från hela bibliotekssfären och från andra aktörer och vi vill särskilt uppmuntra till projekt som innebär samarbete mellan bibliotek, i synnerhet från olika bibliotekstyper.

Vi välkomnar ansökningar om bidrag till utvecklingsprojekt som stödjer fri data, sömlös övergång och delaktighet, och har koppling till aktuell utveckling på Libris (se blogginlägg om ”samlad ingång”).  Det avgörande urvalskriteriet är liksom tidigare att projekten har allmänt intresse för informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.

Särskilda insatsområden i år

 • ta fram arbetsprocesser, rutiner och organisationsformer (ur ett finansiellt perspektiv) för att få in innehåll till en framtida Libris-tjänst (“samlad ingång” och databrunnar)
 • samarbeten med aktörer utanför biblioteksfären till exempel inom områden som länkad data, big data och smart data och hur analyser av detta kan användas för att berika datamängder
 • uppföljning och uppskalning av genomförda projekt för att skapa nationell nytta.

Handläggning av ansökningar

På KBs webb finns mer information om andra  projekutlysningsområden och information om hur du ansöker.

Kontakt: Marja Haapalainen, 010-709 36 04 eller Maria Kadesjö, 010-709 36 19, e-post: fornamn.efternamn@kb.se.

12 juni, 2013 Maria Kadesjö

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Delrapport maj 2013 – Sammanfattning

Arbetsgruppen har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris.  Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata. Här presenteras en sammanfattning av arbetsgruppens delrapport som publiceras senare i maj.

130514 Sammanfattning av delrapport

2 kommentarer 14 maj, 2013 Hilda Androls

Libris för folkbiblioteken – mot en Nationell katalog

Nationell katalog innebär en katalog med beskrivningar och beståndsinformation av samtliga resurser i alla svenska bibliotek och sökbar för alla.

För att åstadkomma en Nationell katalog välkomnar KB alla folkbibliotek att delta i Librissamarbetet. Folkbibliotekens medlemskap i Libris ska bygga på samma samverkan som forskningsbiblioteken har deltagit i under 40 år. KB agerar som samlingspunkt, driver på utveckling samt utvecklar de verktyg som behövs för att folkbibliotekens deltagande i Librissamarbetet ska fungera. Den utveckling som görs ska gagna hela Libriskollektivet.

Målet för projektet Libris för folkbiblioteken är att konkretisera vilka behov folkbiblioteken har i en Nationell katalog som drivs och utvecklas av KB. Projektet ska också utarbeta förslag på utvecklingsinsatser utifrån bibliotekens behov och lägga fram förslag om fortsatta aktiviteter efter projektets avslutning.

I förlängningen är projektets mål att tillfredsställa folkbibliotekens behov och välkomna så många som möjligt in i Librissamarbetet. Projektet Libris för folkbiblioteken är en del av en större satsning som KB driver för att uppnå Nationell katalog och löper fram till 31 december 2014.

Nu gör vi Projektplan – Libris för folkbiblioteken 1.6 tillgänglig, läs den här.

9 kommentarer 1 mars, 2013 Hilda Androls

Vi välkomnar ansökningar om utvecklingsprojekt som…

 • integrerar den individuella forskningsprocessen i  Libris tekniska infrastruktur
 • främjar folkbibliotekens medverkan i Libris (projektet ska utföras tillsammans med ett forskningsbibliotek)
 • handlar om insatser för att få in svenska källor i knowlededgebaser
 • handlar om e-böcker
 • hanterar frågan om  nationell identifiering (nationellt lånekort)
 • handlar om cirkulationssystem
 • tillgodoser tillgänglighetsaspekter för grupper med särskilda behov som tex personer med läsnedsättning.

Ovanstående är exempel på insatsområden, men även andra undersökningar, tester eller förstudier välkomnas.

Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/Projektbidrag2/Projektbidrag-2013/#Utveckling

Kommentera 12 juni, 2012 Maria Kadesjö

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

 • Nationell katalog
 • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
 • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
 • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
 • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
 • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Hur kan vi göra innehållet bättre för våra användare?

Gästbloggare Maria Ekendahl, projektledare på Stockholms stadsbibliotek

Under 2012 driver Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Libris ett projekt som kallas för Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler. Projektet ska sammanställa och presentera användarnas behov av innehåll i digitala bibliotekstjänster, bland annat genom att utgå från den så kallade effektkartläggning som Stockholms stadsbibliotek gjort och andra målgruppsundersökningar från Libris och det tidigare projektet Öppna bibliotek. Behoven ska matchas mot en kartläggning av de informationsmängder som biblioteken förfogar över eller skulle kunna använda sig mer av i framtiden. Kartläggningen av användarbehov och informationsmängder görs under våren, och under hösten kommer projektet att lyfta fram slutsatser och ta fram förslag på kommande utvecklingsinsatser baserat på kartläggningen. Ett syfte med kartläggningen är också att ge en bild av vilka användarbehov som berör den lokala, regionala eller nationella nivån och hur nivåerna skulle kunna samverka för att få ut mest effekt av de resurser man lägger på innehållsarbete. Stockholms stadsbibliotek driver samtidigt med detta projekt ett liknande arbete med fokus på barns och ungas behov tillsammans med Barnens Bibliotek.

Maria Ekendahl, projektledare, Stockholms stadsbibliotek.
maria.ekendahl@stockholm.se eller 076 – 123 11 27

PS. Det hålls en workshop under Libris inspirationsdagar öppen för alla intresserade! DS.

Kommentera 23 februari, 2012 Marja Haapalainen

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler