Tag: Postimport

Söktips i Metaproxy

Får du för många eller för få träffar när du söker i Metaproxy? Vi har sammanställt några söktips för att få så relevanta träffar som möjligt.

Tydlighet

  • Det är viktigt att sökfrågan alltid är så tydlig och unik som möjligt.
  • Försök att i så stor utsträckning som möjligt lägga till ett årtal när ni söker på titel.
  • Gör sökfrågan så precis som möjligt. En stor sökfråga med för många träffar kan av värdserverns sida uppfattas som spam. Det kan i sin tur leda till att vi blir blockade från värdservern vilket vi naturligtvis vill undvika.

ISBN

  • Sök alltid på ISBN i första hand.
  • ISBN skrivs utan bindestreck.
  • Om du inte får träff kan du prova att skriva ISBN i fältet för Valfria sökord istället för fältet för ISBN. Eftersom ISBN inte alltid ligger i 020-fältet kan en sökning i hela posten ge träff. Det finns undantagsfall där bindestreck behöver anges, det beroende på källans indexering.

Samsökdatabaserna

  • Välj den grupp av databaser som bäst passar din sökning. Om du till exempel söker en asiatisk källa, använd Meatsök Asien.. Se databasernas gruppering här.
  • En sökning i gruppen Metasök Mellaneuropa går tyvärr inte lika snabbt som de andra grupperna.

Allmänt

  • Radera inte fält 599.  Genom att fält 599 finns i posten går det i Libris webbsök att ange söktermen spec:imported och då få fram vilka och hur många poster som importerats genom Metaproxy.
  • Kontrollera den importerade posten! Trots att nya Metaproxy rensar och rättar i större utsträckning än tidigare är det viktigt att se till att varje post är korrekt inför importen till Libris och det lokala systemet.

Mer information om Metaproxy hittar ni på Libris hemsida. Som alltid tar vi tacksamt emot önskemål och förslag på andra bibliotekskataloger som bör göras sökbara via Metaproxy och katalogiseringsklienten. Förslagen skickas till Libris Kundservice (libris@kb.se). Ange institutionens namn, adressen till Z-servern, port samt databasens namn. (Exempelvis: Library of Congress,  address: z3950.loc.gov, port 7090, databasnamn: Voyager)

2 kommentarer 21 augusti, 2013 Maia Dexander

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Att vara Librisregistrerande bibliotek innebär att biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och finna lösningar på behov som uppstår.

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Här presenteras arbetsgruppens delrapport som beskriver folkbibliotekens behov och de utmaningar de ställs inför vid ett medlemskap i Libris. Rapporten tar också upp möjligheter som till exempel att bibliotekens delaktighet i utvecklingen av Libris nationella bibliotekstjänster bidrar till bättre tjänster och större samhällsnytta.

Arbetsgruppen kommer att publicera slutrapporten i höst.

Delrapport juni2013

7 kommentarer 26 juni, 2013 Hilda Androls

Uppdaterad information om Metaproxy

Nu är informationen om Metaproxy på Libris informationssidor uppdaterad: Metaproxy – en samsökningstjänst för katalogisatörer. Vi har även rättat listan med deldatabaser på Delmängder i Metaproxy. Informationen stämmer nu överens med hur Metaproxys nya konfiguration ser ut.

Eftersom Metaproxy kontinuerligt vidareutvecklas tar vi gärna emot önskemål och förslag på intressanta bibliotekskataloger som bör göras sökbara. Ange institutionens eller bibliotekets namn, adressen till Z-servern, port samt databasens namn, (exempelvis: Library of Congress,  address: z3950.loc.gov, port 7090, databasnamn: Voyager). Det är bara databaser som har ett Z39.50-gränssnitt eller ett SRU/SRW-gränssnitt tillgängligt som är möjliga att göras samsökningsbara via Metaproxy eller genom katalogiseringsklienten.

Skicka önskemålen till Libris kundservice, libris@kb.se.

1 kommentar 26 juni, 2013 Maia Dexander

Uppgraderade deldatabaser i Metaproxy

Vi har tidigare bloggat om det pågående arbetet med att lansera nya konfigurationer för Libris Metaproxy-installation. När vi skrev inlägget Ny konfiguration för Metaproxy var den nya uppsättningen för enskilda databaser färdig, men deldatabaserna Allsök och Metasök krävde ytterligare arbete.

Idag är även dessa de ombearbetade och vi lanserar dem nu på nytt, i uppdaterade versioner. Det finns i de ”nya” Allsök och Metasök fler källor och ett utökat antal databassamlingar.

En nyhet är bland annat det utökade antalet asiatiska källor. Genom den nya konfigurationen kan Metaproxyn söka i många fler källor. Fortfarande är dock katalogiseringsklienten en stor stötesten p.g.a att den inte kan hantera tecknen korrekt. I nya webbkatalogiseringstjänsten, Libris XL, kommer Metaproxyn att ingå som redskap för copy cataloguing. Utomeuropeiska databaser kommer att där kunna hanteras bättre, men till dess Libris XL är färdigutvecklad, nås alltså Metaproxyns funktioner som vanligt genom katalogiseringsklientens Voyagers gränssnitt för remote-sökning.

Det finns olika sätt att söka i Metaproxyn.

Du kan antingen välja att söka direkt i de enskilt listade databaserna.  Här finner du ett antal nationalbibliotek, exempelvis Biblioteca Nacional de España, Bibliothèque nationale de France och British Library Catalogue, men även folkbibliotek som New York Public Library.

Om du önskar en bredare ingång kan du välja att söka i två olika samlingar av databaser (Allsök och Metasök).

Allsök erbjuder databaser från anglosaxiska områden. Allsök 1 och Allsök 2 täcker in amerikanska databaser, Allsök 3 fokuserar på kanadensiska databaser och Allsök 4 svarar för resterande engelskspråkiga områden såsom Australien, Nya Zeeland och Storbritannien.

Metasök är nu uppdelat i geografiska/språkområdesgrupperingar och vi har gett dem självförklarande namn för att underlätta. De heter således Metasök Latin (språkområdena grekiska, italienska, spanska, portugisiska och franska), Metasök Mellaneuropa (Belgien, Holland, Tyskland, Schweiz, Östeuropa (Baltikum, Balkanländerna samt Turkiet), Metasök Norden och Metasök Asien (Japan, Taiwan, Singapore, Hongkong, Thailand, Indien samt Ryssland).

Posterna genomgår vid importen en bearbetningsprocess. Fält och delfält som ej är intressanta för Sverige rensas bort och med det blir posterna så strippade och lättanvändbara som möjligt. Om del finns ett 003-fält så automatgeneras ett 035-fält ur fält 003 plus 001. Några små frågetecken kvarstår gällande konfigurationen, men vi hoppas kunna försöka lösa dessa snarast.

Som vi tidigare nämnt adderas även ett 599-fält som anger var posten är importerad från i form av källans URL. Inom parantes förtydligas även att fältet inte ska tas bort. Med hjälp av fält 599 kan man i Libris webbsök sedan enkelt söka fram via Metaproxyn importerade poster. Skriv spec:imported i sökfältet om ni vill undersöka detta. 

Inom den närmaste framtiden kommer vi även att uppgradera listan för vilka  institutioner som ingår i respektive delmängd.

Vi kommer även att uppgradera den mer utförliga informationen kring Metaproxy på www.kb.se/libris, Metaproxy – en samsökningstjänst för katalogisatörer.

För att se de nya konfigurationerna måste man starta om katalogiseringsklienten. Som tidigare är vi tacksamma om ni vill återkomma med respons gällande icke fungerande funktioner, lokala fält som bör rensas bort, saknad av databaser, etc. Både önskemål och felrapportering skickas enklast till libris@kb.se.

2 kommentarer 10 juni, 2013 Maia Dexander

Ny konfiguration för Metaproxy

Den nya metaproxy-konfigurationen togs i skarp drift måndagen den 15.e april. Under dagen stängdes samtliga remote-databaser av i katalogiseringsklienten medan vi uppgraderade uppsättningen av enskilda databaser – samtidigt plockade vi ned Metasök-databaserna och Allsök-databaserna för kontroll.

De databaser som inte fungerat tillfredsställande är borttagna och andra är istället tillagda. Vi önskar biblioteksdatabaser som är stabila och snabba och genom att sortera bort de som inte uppfyller våra krav och istället ersätta dem med likvärdiga men pålitliga databaser, hoppas vi kunna erbjuda ett bredare urval av tillförlitliga poster. En nyhet för konfigurationen är möjligheten att importera poster i formatet UNIMARC. Varje post är också märkt med ett 599-fält som anger vilken adress posten är importerad från. Fältet ska lämnas kvar vid import till Libris.

Libris har sedan drygt två år tillbaka använt sig av Indexdatas programvara Metaproxy. Redan i ett tidigt skede av samarbetet kunde Libris erbjuda en mängd databaser från hela världen. Vi har nu uppdaterat antalet samtidigt som vi har skapat möjligheten att lägga till databaser baserade på UNIMARC. Genom konverteringsregler omvandlas UNIMARC till MARC21, vi kan därmed tillgodogöra oss posterna. Programvaran låter oss också konvertera sökfrågor och teckenuppsättningar vilket ytterligare utökar antalet sökbara databaser.

Än så länge har vi endast lagt upp de stora katalogerna, exempelvis nationalbibliotek och New York Public Library. I Voyagers informationsfält tillhörande den specifika databasen står det angivet om den är ny eller uppdaterad, samt datumet för ändringen. Här kan du även finna specifika detaljer som kan viktiga att ha i åtanke.

Vårstädningen av Metaproxy är ännu inte avslutad. Vi kommer att fortsätta lägga upp biblioteksdatabaser under april och maj. Arbetet koncentreras nu på de samsökningsdatabaser som ska komma att ersätta Allsök- och Metasökdatabaserna. Dessa kommer att tydligare grupperas i land- och språkområden. Vi återkommer med mer information om dessa förändringar längre fram.

Eftersom vi numera kan erbjuda UNIMARC-poster finns det kanske bibliotek ni saknar i Metaproxyn? Önskemål på intressanta biblioteksdatabaser tas gärna emot. Glöm inte att de måste ha ett Z39.50-gränssnitt. Vi är även intresserade av hur den nya konfigurationen fungerar och vill därför gärna ta del av eventuella problem.

Både önskemål och felrapportering skickas lättast till Libris kundservice, libris@kb.se.

3 kommentarer 16 april, 2013 Maia Dexander

Allsök i Metaproxy

Inför avstängningen av WorldCat har vi arbetat med att utöka antalet källor man kan söka i i Metaproxy i Libris katalogsystem, Voyager. Det finns nu tre olika sätt att söka, du kan söka direkt i vissa databaser eller så kan du söka i två olika typer av samlingar av databaser (Allsök och Metasök)

Allsök
Det finns fyra Allsök-databaser. Källorna är Anglosaxiska och fördelade som en för UK, IE, ZA, AU, NZ och två stycken för US och en för Kanada.

Metasök
Det finns fem Metasök databaser. Metasök 1 och Metasök 2 har en anglosaxisk/nordisk forskningsbiblioteksinriktning, Metasök 3 har en folkbiblioteksinriktning, Metasök 4 har en folkbiblioteksinriktning med poster i UTF-8 och Metasök 5 är en specialingång för asiatiskt material.

Skillnaden mellan Allsök och Metasök-databaserna är följande: Metasök-databaserna innehåller granskade och ”utvalda” källor enligt olika kriterier – källor med musikinspelningar, källor med poster på tamil, storlek (antal poster) osv. Posterna går även igenom en bearbetningsprocess.

Allsök innehåller ett mycket stort antal källor vars enda urvalskriterium är att de är snabba och stabila. Inget arbete har lagts på att granska innehållet i källorna och inte heller sker det någon bearbetning av posterna. Många källor som söks snabbt och ber ett brett resultat.

Ytterligare två Allsökskällor är under arbete: en nordisk och en global.

Lista över institutioner som ingår i Metaproxyns delmängder

Fortsatt arbete med Metaproxy

Libris har tecknat ett supportavtal med det danska företaget Indexdata som utvecklat programvarorna Metaproxy och yazproxy. Vi har tillsammans med Indexdata identifierat vissa förbättringsområden för produkten och anpassningar som kommer att göra den till ett ännu bättre redskap för ”copy cataloguing”. De kommer att arbeta om programvarorna för vår räkning så att vi ska kunna utnyttja de funktioner som finns i programmen till fullo. I detalj så innebär det att den funktionalitet som finns i yazproxy-programvaran ska överföras till metaproxy-programvaran. Med all vår önskade funktionalitet i en enda produkt innebär det en väsentligt förenklad administration. Vissa förbättringar kommer att implementeras redan under de närmaste veckorna. Andra, lite mer komplicerade utvecklingsområden som exempelvis relevansrankning baserad på bibliografisk kvalitet, kommer att följa under våren.

Denna vidareutveckling av metaproxyn kommer också att gagna hela biblioteksvärlden och alla som använder metaproxy för ”copy cataloguing”.

1 kommentar 1 februari, 2012 Maria Kadesjö

Vitaminprojektet – statusrapport

Vi har tidigare berättat om Vitaminprojektet – ett posttillskott för katalogisatörer här på bloggen och här kommer en statusrapport över vad som hänt sedan sist.

Under hösten har katalogisatörer från olika bibliotek runt om i landet testat Metasökingångarna. Testet bestod i att under en tidsperiod (2 veckor) endast använda samsökningstjänsten Metaproxy för postimport och sedan rapportera resultatet till oss. Vi bad även om tips på kompletterande remotekällor.

Våra testare rapporterade att det rådde brist på en hel del typer av poster: bland annat barnböcker på andra språk, utländska ljudböcker och poster på asiatiska språk. Vi satte då igång ett intensivt arbete med att leta upp fler källor och göra dem sökbara i systemet. Systemet har även utökats med två nya sökingångar, Metasök 4 som har en folkbiblioteksinriktning med poster i UTF-8 och Metasök 5 som är en specialingång för asiatiskt material.
Lista över vilka databaser som idag ingår i de olika Metasökingångarna.

Vi har även arbetat med att förbättra prestandan och metaproxyprogramvaran har uppgraderats till den senaste versionen

Under nästa år planerar vi ett projekt tillsammans med utvecklaren av programvaran för att ytterligare optimera tjänsten.

Kommentera 23 november, 2011 Maria Kadesjö

Vitaminprojektet – ett posttillskott för katalogisatörer

Vad är vitaminprojektet?

Det är ett samlingsnamn på vitaminiseringen av postimporten i LIBRIS katalogiseringsklient. Syftet är att öka tillgången till olika källor för import av katalogposter. Projektet lanseras idag i en fullt fungerande betaversion och kommer att byggas upp successivt fram tills i höst då det kommer att utvärderas innan projektet eventuellt permanentas.

I projektet ingår att kraftigt utöka mängden av databaser tillgängliga direkt i katalogiseringsklientens gränssnitt för postimport. Det rör sig framför allt om nationalbibliotek, samkataloger och stora specialbibliotek. Ambitionen är att täcka in så många olika språk- och ämnesområden som möjligt. Nu finns BNB – British National Bibliography, RSL – Russian State Library samt Islands och Tjeckiens samkataloger tillgängliga för sökning i katalogiseringsklienten. Närmast på tur står bland annat BNF – Bibliothèque Nationale de France och Portugals nationalbibliografi.

Det ingår även en samsökningstjänst i projektet – Metaproxy – som också är tillgänglig i katalogiseringsklienten gränssnitt för postimport. Av tekniska och praktiska skäl består samsökningstjänsten av olika delmängder som i dagsläget är:

Metasök 1 – samsökning med anglosaxisk/nordisk forskningsbiblioteksinriktning
Metasök 2 – samsökning med anglosaxisk/nordisk forskningsbiblioteksinriktning
Metasök 3 – samsökning med folkbiblioteksinriktning

Under uppbyggnadsfasen kan det tillkomma fler delmängder och vi kommer säkert att stuva om en del bland de databaser som nu finns tillgängliga i samsökningstjänsten.

Önskemål och förslag på andra bibliotekskataloger att göras sökbara via Metaproxyn kan skickas till LIBRIS Kundservice (libris[snabela]kb.se). Ange institutionens namn, adressen till Z-servern, port samt databasens namn. Exempelvis: Library of Congress, address: z3950.loc.gov, port 7090, databasnamn: Voyager

Det är bara databaser som har ett Z39.50-gränssnitt som är möjliga att göras samsökningsbara via Metaproxyn eller genom katalogiseringsklienten.

För frågor om vitaminprojektet kontakta Tomas Friberg / LIBRIS (tomas.friberg[snabela]kb.se).

Du kan läsa mer om samsökningstjänsten på LIBRIS webbplats.

Kommentera 16 maj, 2011 Christer


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler