Tag: Nationell katalog

Delrapport från Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris

Vad Libris innebär för folkbiblioteken!

Att vara Librisregistrerande bibliotek innebär att biblioteken är delaktiga i processen att förbättra nuvarande tjänster och rutiner och finna lösningar på behov som uppstår.

Arbetsgruppen för folkbibliotekens medlemskap i Libris har som uppdrag att titta närmare på de förutsättningar och behov som folkbiblioteken har för att gå med i Libris. Gruppen är tillsatt av Styrgruppen för Libris nationella bibliotekssystem och Expertgruppen för metadata.

Här presenteras arbetsgruppens delrapport som beskriver folkbibliotekens behov och de utmaningar de ställs inför vid ett medlemskap i Libris. Rapporten tar också upp möjligheter som till exempel att bibliotekens delaktighet i utvecklingen av Libris nationella bibliotekstjänster bidrar till bättre tjänster och större samhällsnytta.

Arbetsgruppen kommer att publicera slutrapporten i höst.

Delrapport juni2013

7 kommentarer 26 juni, 2013 Hilda Androls

Förstudie som kan inspirera nya Librisbibliotek

I veckan har en förstudie från länsbiblioteket Region Värmland publicerats: Libris på värmlandsbiblioteken. Den ger en beskrivning av hur ett antal folkbibliotek i Värmland och Örebro län har övergått till att bli Librisregistrerade bibliotek. Skriften tar upp problem man haft med övergången men också de fördelar biblioteken anser att de får genom att bli Librisbibliotek. Projektet har kunnat genomföras tack vare ett gott samarbete mellan Libris och hängivna och drivna människor på de deltagande biblioteken.

Förstudien och andra dokument kring projektet finns att läsa på webbplatsen för Länsbiblioteket i Värmland.

Kommentera 16 augusti, 2012 Hilda Androls

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

 • Nationell katalog
 • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
 • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
 • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
 • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
 • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Dialog om LIBRIS – med Sveriges länsbibliotek, eller PxL>A

De flesta länsbibliotek var representerade på ett möte i Stockholm 9 februari för att samtala om den nationella katalogen. Även flera bibliotekschefer från de större kommunerna deltog. Några reflektioner från dagen var dessa:

Vad är det som gör att många folkbibliotek fortfarande tvekar inför anslutning till Libris och den nationella katalogen? Varför saknas mod och förändringsvilja? Ett givet svar är: Biblioteken behöver bättre kunskap om värdet och nyttan av en gemensam nationell katalog och dessutom behöver biblioteken relatera katalogen till ett framtidsperspektiv.

En katalog med fri data möjliggör nya aktörer, nya leverantörer, nya digitala tjänster – men biblioteken har ännu alldeles för få exempel på detta. Några Libra-bibliotek har tagit steget, men Book-it-bibliotek saknas. Bibliotek som har gått över till Libris, t.ex. Uddevalla, pekar på hur den interna kompetensen ökar liksom arbetsglädjen. Men också att Adlibris formulär ännu inte är helt bra vid mediebeställning och postleverans, att uppgift om fortsättningsarbeten saknas i posterna m.m.

Under dagen diskuterades gemensamma problem och vilken oro biblioteken har. En formel togs fram PxL>A, dvs Pinan i nuet gånger Lycka i framtiden är större än Ansträngningen. Problemen och oron rör allt från för lite information, rädsla för merarbete, saknar ekonomisk överblick och konsekvenser, standarder som inte fungerar ihop, varifrån få leverans av utländska poster, filmer, tv-spel, svårt att ställa krav på leverantörerna och att det saknas morötter för mindre bibliotek.

Vad kan och behöver då biblioteken göra för att lösa dessa problem och stilla oron? Att kommunicera mer med varandra sågs som ett givet framgångsrecept, och att samordna sig gentemot leverantörerna. Det är biblioteken som har den ekonomiska makten! Under våren kommer Värmland med en rapport om hur det är att vara Libris-bibliotek, den rekommenderas till läsning! Men det efterlystes också något Book-it-bibliotek som kan tänka sig att vara pilot som Libris-bibliotek. Länsbiblioteken har en viktig roll, de är spindlar i de regionala näten. Leverantörsoberoendet lyftes fram, liksom att biblioteken behöver en bättre ekonomisk översikt över sin postförsörjning, sina system och en strategi över sina framtidssatsningar.

Förhoppningsvis slutade dagen med att deltagarna kände sig något mer insatta i frågan om nationell katalog.

1 kommentar 1 mars, 2012 Maria Hedenström

Expertgruppens agenda den 31 augusti

Den 31 augusti träffas expertgruppen för Libris nationella system. På agendan finns följande:

 • Aktuellt på biblioteken – medlemmarna berättar vad som är på gång hemma hos dem.
 • Aktuellt på LIBRIS  - driftfrågor och utveckling, fokus på nationell katalog och infrastruktur.
 • Inför länkserverupphandling – diskussion om hur vi går vidare, utifrån den konsekvensanalys som gjorts på beställning av avdelningen för Nationell samverkan.
 • Metalib uppföljning  - uppsägning av avtal planeras enligt långsiktig uppföljning av Samsök.
 • E-boksutredningen – presentation
 • Rapport från arbetsgruppen katalogiseringsfrågor – information om berikning av SFX-poster , uniforma titlar, RDA/Dewey.

Det är en fullspäckad agenda denna gång, men vi vill gärna uppmuntra till att skicka in förslag på aktuella frågor till kommande möten!

Minnesanteckningar från detta möte och kommande publiceras på KB.se


Kommentera 26 augusti, 2011 Marja Haapalainen

Databrunn = Nationell katalog!

Det har varit mycket prat och verksamhet kring nationell katalog de senaste månaderna. Det betyder inte att databrunnarna har fallit i glömska eller nedprioriterats. Tvärtom, de är mer aktuella än någonsin!

Krockar folkbibliotekens behov med forskningsbibliotekens?

Det får inte finnas en konflikt mellan forsknings- och folkbiblioteken vad gäller Libris resurser, det är därför vi har fått förstärkning inför det utökade uppdraget. Tricket är givetvis att utöka den befintliga infrastrukturen till att även hantera folkbibliotekens behov, inte att skapa ett separat folkbiblioteks-LIBRIS eller ta resurser och utvecklingsfokus från forskningsbibliotekens behov. Vi ser också att de förbättringar som nu initieras av folkbiblioteken är intressanta även för forskningsbiblioteken.

”Fokus har varit folkbibliotekens behov, men merparten av de föreslagna åtgärderna gagnar även forskningsbiblioteken och deras användare. Då fler bibliotek medverkar i en gemensam katalog ökar tillgången till poster för det enskilda biblioteket. Folkbibliotekens data bidrar dessutom till att utöka ochbredda innehållet i LIBRIS med fler medietyper och medier på fler språk. Ytterligare en vinst är tanken att en post bara katalogiseras en gång, för att sedan kunna återanvändas av alla bibliotek. Med en gemensam katalog öppnas möjligheter för nya samarbeten och fler sätt för biblioteken att fördela sina resurser för katalogisering.” (Källa: Planen, s. 3)

Sömlöshet

För att klara utökade krav på snabbhet och enkelhet i hanteringen av bibliografiskt data har vi jobbat intensivt med Planen (”Folkpost på tre sekunder – en plan med sikte mot en nationell katalog”). Nyckelordet är sömlöshet. Det ska väsentligen inte finnas någon tidskillnad mellan det att exempelvis en bok köps och att posten finns i det lokala systemet, varför vi kallar visionen ”Folkpost på tre sekunder”. För att åstadkomma detta kommer vi att jobba mer med leverantörer av både metadata och bibliotekssystem för att utarbeta standarder för detta. Delar av det finns redan idag i form av Libris förvärvsrutin, det som saknas är snabbheten samt en bättre integration med de lokala systemen.

Vad kommer då den nationella katalogen att byggas på? Databrunnar! Databrunnskomponenten blir kärnan i det vi utvecklar framöver, oavsett om det rör sig om artiklar, e-resurser eller “folkposter”. Det innebär att samma byggstenar används för alla biblioteks behov. Det finns många fördelar med nationell katalog alias databrunn, det är lätt att göra utsnitt ur den och med hjälp av API:er bygga tjänster anpassade mot olika målgrupper.

”Med allt material samlat i en gemensam katalog öppnas även stora möjligheter att utveckla nya gränssnitt gentemot slutanvändaren. Vissa användare kanske föredrar nuvarande gränssnitt med tillgång till alla poster i katalogen, medan andra vill kunna överblicka innehållet genom ämnesbaserade gränssnitt t.ex. en webbplats som visar alla deckare (böcker, ljudböcker, filmer).” (Källa: Planen, s. 3)

Från forsknings- och folkbibliotek till bara bibliotek

Libris har numera ett uppdrag som omfattar Sveriges samtliga offentligfinansierade bibliotek. Vi ser det som något väldigt positivt.

Kommentera 29 juni, 2011 Libris


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler