Tag: LIBRIS som lokal OPAC

LOPAC, LOPAC i katalogen där…

Sugen på att komma igång med LOPAC på ditt bibliotek? Kontakta något av nedanstående bibliotek som har samma bibliotekssystem som ni och hör hur lätt det är! Sen kontaktar ni Libris kundservice som i en handvändning ser till att ni kommer igång.

Igång med LOPAC :

 • Högskolan i Halmstad – Probib
 • Linnéuniversitetet – Voyager
 • Uppsala Universitetsbibliotek – VTLS
 • Blekinge Tekniska Högskola – BOOKIT
 • Karlstad universitet – Millennium
 • Örebro universitet – Voyager
 • Kungliga biblioteket – Aleph

Testar fortfarande :

 • Högskolan Borås – Voyager
 • Högskolan Väst – Aleph
 • Patent- och registreringsverket – Libra
 • Luleå universitet – Aleph
 • Chalmers universitet – Millennium
 • Vitterhetsakademien – Aleph
 • Mälardalens högskola – Bookit
 • Lunds universitetsbibliotek – VTLS

Kommentera 29 november, 2011 Marja Haapalainen

Reflektion från Uppsala universitetsbibliotek, pilotbibliotek för LOPAC

LIBRIS är Uppsalas nya katalog

Gästbloggare: Cecilia Natvig, Uppsala universitetsbibliotek

Som del av projektgruppen i LIBRIS som lokal OPAC kändes steget att gå vidare med LOPAC-lightversionen relativt enkelt. Att kunna utnyttja LIBRIS användarvänliga gränssnitt (facetter, ”Menade du?”, etc.) för vår bibliotekskatalog samt att, med ett klick, kunna utvidga sökningen till hela det nationella LIBRIS-beståndet är ett lyft för våra användare.

Flera studenter och forskare har redan uttryckt sig positivt till det faktum att de nu befinner sig i ett och samma gränssnitt när de söker bland tryckta och elektroniska böcker och tidskrifter inom och utanför bibliotekets samlingar. En extra bonus är även att de användare som börjar sin sökning från LIBRIS startsida erbjuds en direkt koppling till Uppsala universitetsbiblioteks beställningsfunktion. Detta stödjer approachen att ”tillgängliggöra våra resurser för våra användare där de befinner sig”.

Lycka till med implementeringen av fler LOPAC-bibliotek!

1 kommentar 3 februari, 2011 Kristin

LOPAC light lanseras!

Vi är väldigt glada över att lansera LOPAC light i LIBRIS. Ett intensivt projekt är till ända och vi har lärt oss mycket nytt tillsammans med våra samarbetspartners Uppsala universitet och Linnéuniversitetet. Tack till er! Det är också de som är först ut med LOPAC i LIBRIS. Vill ni se exempel på LOPAC-länkar kan ni titta på poster (tryckt material) från Uppsala eller Linnéuniversitetet.

Syftet med LOPAC är att lyfta fram det lokala bibliotekets samlingar i LIBRIS. En användare kan navigera mellan LIBRIS och det lokala biblioteket och hitta vad som finns på ”sitt bibliotek” och göra reservationer, beställa böcker, se sina lån – detta genom att till synes aldrig lämna LIBRIS.

Grunden i LOPAC är fokuseringen på biblioteket. Ett bibliotek är inte alltid bara ett bibliotek. I Uppsalas fall är det 16 olika bibliotek (sigler) och i Linnéuniversitetets fall är det två bibliotek. Dessutom tillkommer sigler för det elektroniska materialet och som inte motsvaras av fysiska bibliotek. Av den här anledningen har vi samlat alla sigler i en huvudorganisation och genom att till exempel sätta en favoritorganisation i LIBRIS kan man avgränsa sökningar till organisationens samtliga bibliotek/sigler. Utan att egentligen aldrig lämna LIBRIS kommer man sedan vidare till det lokala bibliotekets funktioner som reservationer och mina lån via FancyBoxar och lika lätt är man tillbaka i LIBRIS.

Som LOPAC-bibliotek får man direktlänkar till bibliotekets lånehantering i LIBRIS. Man har möjlighet att länka från en post i LIBRIS till motsvarande post för Låna/reservera i bibliotekets system. På LIBRIS hjälpsidor beskrivs vad som gäller för att stödja LOPAC-funktionen.

Utvecklingsprocessen av LOPAC light var mycket givande. Många av de nya funktioner som presenteras i LIBRIS idag, är ”bieffekter” från den processen. Avgränsning på bibliotek, Mina bibliotek, favoritorganisation och kartlänkar i lånestatusinformationen är funktioner som alla kan ta del av.

Vi har tidigare berättat om bakgrunden till projektet LOPAC light och de strävanden som görs med att integrera sökgränssnitt mot lokala systems lånehantering.

Är ni intresserade av att stödja LOPAC-funktionen är ni välkomna att kontakta LIBRIS kundservice eller Kristin Olofsson

20 januari, 2011 Marja Haapalainen

FancyBox eller icke…

… det är frågan.

I vår Lopac-lösning vi skrev om här på bloggen hade vi hoppats att kunna använda lösningen FancyBox när vi öppnar låneinformation från ett bibliotek i LIBRIS gränssnitt. Fördelarna är framför allt:

 • FancyBoxen öppnas ovanpå det ordinarie gränsnittet som mattas och blir inaktivt, medan boxen är aktiv. Man kan inte gå vilse med fönster/flikar fönster som döljer varandra.
 • Dialogen mot användaren blir tydlig – gör vad du ska och stäng sedan boxen.
 • Gränssnittet blir renare och snyggare, istället för ett ordinarie webbläsarfönster med ramar.

Det här vi innan vi stötte på problemen med tredjeparts-cookies. Det handlar om att webbläsare kan blockera tredjeparts-cookies (P3P), och FancyBox-lösningen innebär att den blir svår att använda för bibliotekssystem som sätter cookies och det är antagligen många. Internet Explorer har en säkerhetsspärr mot dessa cookies som standardinställning. Safari har än striktare säkerhetspolicy.

Vi tackar Linnéuniversitet som har slitit med problemet, påtalat det och försökt hitta lösningar. W3C förordar en lösning med P3P-policy för att arbeta sig runt problemet, men det är knappast något vi kan kräva av biblioteken, ens om det är tekniskt möjligt i det lokala systemet.

Trots vår fäbless för FancyBoxen, så ser det ut som om vi får använda oss av att öppna vanliga webbläsarefönster i de fall boxen inte kan användas.

När verkligheten trotsar idealen….

17 januari, 2011 Kristin

Projektet LOPAC light

I maj 2010 publicerades rapporten LIBRIS som lokal OPAC. Under hösten introducerades projektet LOPAC light som är koncentrerat på att kunna använda LIBRIS som sökgränsnitt, med en tätare integrering mot det lokala systemets lånehantering. Främst är det funktioner som att beställa, reservera och ”mina lån” som det handlar om. Tanken är att användaren lättare ska kunna utföra dessa funktioner med LIBRIS som bas och inte riskera att ”gå vilse” i ett nytt system när sökningen har börjat i LIBRIS. Uppsala universitetsbibliotek och Linnéuniversitetet har varit pilotbibliotek och samarbetspartners i utvecklingsprocessen.

Interoperabilitet frontendsystem – traditionella bibliotekssystem
Behovet av integrering mellan ett sökgränssnitt och ett annat systems cirkulation är något som många arbetar med och utforskar. En rad system erbjuder en frontend för sökning och presentation och har behov av att koppla det mot lokala systems lånehantering. Det görs på mer eller mindre lyckade sätt. De olika discoverysystemen (som Primo, Summon, EDS), Vufind och WorldCat är några exempel på sådana frontendsystem.

Task group for operabiblity between discovery tools and ILS’s är en grupp som arbetar med (eller är arbetet avslutat?) operabiblitet mellan bibliotekssystem och discovery system och listar en del som har gjorts på området.

Den tätaste integreringen vore att använda definierade protokoll eller web services/API-lösningar. Problemet är att det inte finns en dominerande eller standardiserad lösning som bibliotekssystemen stödjer. Och LIBRIS (liksom många av ovannämnda system) måste fungera mot en rad olika lokala system. Ska bli spännande att se hur långt de kommer i ovanstående task group och hur systemleverantörerna av lokala system agerar.

Länkning
Under tiden är vi hänvisade till mer lösa kopplingar, oftast via länkar. Redan idag finns det länkar i LIBRIS till samma post i de lokala systemen.

I det här scenariot hamnar användaren i det lokala systemet när hon följer länken och har ingen självklar väg tillbaka till LIBRIS. Här är det inte heller fråga om att komma direkt till funktioner som ‘Reservera’ eller att se ‘Mina lån’.

FancyBox-lösning
Vår lösning av länkning för LOPAC heter FancyBox, en variant av Lightbox. En box som ”flyter” ovanpå den webbsida man är på. Länken från LIBRIS till information i det lokala systemet om lån, reservation/beställning öppnas i en FancyBox med LIBRIS synligt kvar i bakgrunden. När man är klar med sin reservation eller beställning är det bara att stänga rutan och man kan fortsätta sitt navigerande i LIBRIS.

Det krävs att biblioteket har möjlighet att redigera informationen som visas i FancyBoxen, helst ska bara det som är essentiellt för en beställning eller reservation visas. Länkar i FancyBoxen som leder bort från flödet är oönskade.

Avgränsning på bibliotek
Förutom länkning till lånehantering har vi också arbetat en hel del med att lyfta fram och begränsa till ett specifikt biblioteks poster i LIBRIS. LIBRIS styrka är alla bibliotek som bidrar till innehållet, men de är samtidigt en utmaning att göra presentationen intuitiv så att användaren lätt ska kunna hitta vad som finns på just sitt bibliotek. Mer om detta senare.

Att stödja en LOPAC-lösning innebär inte att man måste välja bort sin ordinarie OPAC. Biblioteket kan välja när och för vilka de vill exponera ordinarie OPAC eller L-OPAC.

2 kommentarer 11 januari, 2011 Kristin

Rapporten LIBRIS som lokal OPAC klar

Nu är den klar! Rapporten som Göteborgs UB, Lunds UB, Uppsala UB, Linnéuniversitetet och Libris-enheten arbetat hårt med.

Arbetet ledde bland annat till skisser på 4 möjliga scenarier utifrån vad man kom fram till om bibliotekens och användarnas behov.

Rapporten ger dessutom en bild av bibliotekslandskapet i Sverige just nu på systemsidan. Vad brottas man med? Hur tänker man om framtida utveckling och de system man vill erbjuda sina användare?

LIBRIS innehåll är en av de avgörande punkterna för bibliotkens intresse och inte minst anknyter detta till rapporten om nationell databrunn. KB:s utökade uppdrag (Nationell katalog med folkbibliotekens bestånd) och e-pliktsfrågan/digitaliseringsplaner är också viktiga beröringspunkter. Är det dags att döpa om tankegångarna till LIBRIS som discovery service?

Hämta hela eller delar av rapporten från KB:s webbplats.

Kommentera 7 maj, 2010 Kristin

LIBRIS som Lokal Opac – Användarspåret

Ulrika Fröberg, Göteborgs UB, gästbloggar om LIBRIS som lokal OPAC – användarspåret

Slutanvändargruppens har undersökt olika användares sökbehov, hur de beter sig i en sökprocess och hur de får tag på olika typer av material. Syftet var att identifiera nytta och behov med LIBRIS som lokal OPAC utifrån ett användarperspektiv.

För att undersöka slutanvändarnas sökbeteenden har vi använt en kombination av observationer och intervjuer. Metoden har vi valt för att fånga upp bl. a. motivation, drivkrafter, frustrationer och färdigheter. Vi har genomfört 12 intervjuer vid 4 olika lärosäten. Lunds och Göteborgs universitet representerar stora lärosäten, Växjö universitet (nu Linnéuniversitetet) ett mellanstort och i Uppsala intervjuades informanter från Sveriges Lantbruksuniversitet för att få med ett mindre lärosäte. Intervjuerna spelades in, både ljud och skärmrörelser.

Under en intensiv workshop i Göteborg påbörjade vi analysarbetet. Följande kategorier för respektive informant identifierades: färdigheter, mål, visioner, aktiviteter, kontext, motivationer, frustrationer, processer och get-it-processer. Samtliga informanters svar inom varje kategori fördes samman och ur dessa utlästes olika dimensioner. Varje dimension bestod av en skala på vilken varje informant placerades in. Genom att studera informanter med liknande placering inom flertalet dimensioner kunde vi urskilja vissa beteendetyper.

Just nu håller vi på att sammanställa resultaten.

Libris som lokal OPAC, Slutanvändargruppen
Ulrika Fröberg Göteborgs UB

Kommentera 2 mars, 2010 Libris

Projektet LIBRIS som lokal OPAC

Gästbloggare Angelica Schneidler-Larsson (projektsamordnare) skriver om projektet LIBRIS som lokal OPAC.

Projektet – med arbetsnamnet L-OPAC – påbörjades i september förra året och är nu inne i analysskedet. I slutet av april ska slutrapporten vara klar och skickas in till Expertgruppen för LIBRIS nationella system.

L-OPAC går ut på att kartlägga intresse, behov och problem hos användarna med att använda LIBRIS som lokal katalog. Det förutsätts att befintliga lånesystem är kvar för lånetransaktioner, reservationer och beställningar. Projektet ska också bidra till att belysa möjliga tekniska lösningar för en smidig övergång från LIBRIS till resp. lånesystem. Kostnader för genomförandet och förslag till nya samarbetsformer mellan LIBRIS och biblioteken ska redovisas.

Projektgruppen finns utspridd på fyra lärosäten i Göteborg, Lund, Uppsala och Växjö. Dessutom deltar LIBRIS fullt ut i projektet, vilket har varit otroligt värdefullt. För att bygga välfungerande gränssnitt krävs användarstudier och LIBRIS har förmedlat sina kunskaper om olika metoder, som vi har använt i undersökningen. Samarbete på distans kräver fungerande kommunikationsformer. Vi har en blogg för att dela dokument, förmedla lästips och liknande. Telefonkonferenser – och e-post förstås – har varit bra för att lösa praktiska detaljer. Men det är ändå vid våra workshops projektet verkligen förts framåt! Möten fyllda av notisar i alla färger, blädderblock, bärbara datorer, koncentrerade och rynkade pannor. Problem har lösts upp och diskussioner har kunnat slutföras. Vårt sista (?) möte är i Uppsala i slutet av mars.

Vi har haft två angreppssätt i undersökningen – ett biblioteksspår och ett användarspår. I biblioteksspåret är bibliotekschefer och systemansvariga intressenter liksom bibliotekarier i olika funktioner. Enkäter har skickats till chefer och systemansvariga vid samverkansbiblioteken. Bibliotekscheferna har fått svara på strategiskt viktiga frågor som OPACen och framtida utveckling, intresse för LOPAC men även potentiell nytta för användarna. Systemansvariga har fått frågor som rört tekniska data och specifikationer av resp. bibliotekssystem, utvecklingsbehov och framtidsvisioner. Vi har genomfört samtal i fokusgrupper med bibliotekarier vid sex bibliotek. Vi har fått med oss många intressanta synpunkter ur ett användarperspektiv.

Användarspåret omfattar slutanvändarna och ska ge en bild av vilka behov användarna har i olika faser av sin utbildning eller forskning. Det är naturligtvis en av de viktigaste målgrupperna för L-OPAC. Vi har därför bildat en särskild projektgrupp bestående av personer med kompetens från olika användarstudier. Snart kommer ett inlägg som beskriver hur de har arbetat och vilka intressanta iakttagelser som man kan se så här långt.

Resultaten? Ja analyserna är inte klara ännu men en iakttagelse är genomgående – det finns ett stort intresse för L-OPAC och det är bråttom. Många bibliotek funderar på systembyte eller att utveckla andra lösningar med integrerade söktjänster. För vissa kan det kanske vara svårt att avvakta en oviss utgång för L-OPAC-projektet. Intresset för L-OPAC är också direkt avhängigt av vad som kan levereras i förhållande till uttryckta behov och önskemål. Det är skillnader i svaren från små bibliotek som saknar resurser för utveckling och de större biblioteken.

Det ska bli spännade att se vart projektet leder till slut – att intresset och förväntningarna är stora det vet vi. Så nu gäller det att leverera en rapport, som kan leda till ett snabbt beslut i någon riktning. Bibliotekssverige väntar på det!

Angelica Schneidler-Larsson

Göteborgs universitetsbibliotek

Projektsamordnare för L-OPAC

Kommentera 2 mars, 2010 Angelica


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler