Tag: länkserver

BIBSAM + KB+ = sant?

Vi närmar oss slutfasen av migreringen från SFX och det gamla kommer att ersättas av något nytt, men vi vet än så länge inte riktigt hur och när.

Från och med 2014 upphör Kungliga biblioteket med att tillhandahålla den nationella länkservern SFX. Hos biblioteken är arbetet med att ordna egen länkserver redan i full gång och det är spännande att alla tre leverantörer från ramavtalet finns representerade bland bibliotekens nya avtal. ExLibris med sin länkserver SFX dominerar med ett femtontal bibliotek. Övriga två leverantörer (EBSCO med LinkSource och Serial Solutions med 360 Link) har ett par färre representanter bland biblioteken men med en jämn fördelning mellan sig.

När biblioteken inte längre är kopplade till en nationell länkserver kommer Kungliga biblioteket att hålla bibliotekens e-resursbestånd aktuellt och uppdaterat i Libris genom att börja ta emot dataflöden från de olika länkservrarna. Metoden för det är att för SFX lokalt installera ett skript för exporter framtaget av en av Libris utvecklare, för de två andra att anpassa exportrutinerna. Rutiner för Exlibris (SFX) och Serial Solutions (360 Link) är uppsatta och några bibliotek har redan driftsatt påbörjat sina exporter. Rutiner för LinkSource (EBSCO) är fortfarande under arbete men beräknas bli klara inom kort.

Hur ska det värdefulla arbetet som görs med BIBSAM-avtalen komma biblioteken till godo i lokala länkservrar? En interimlösning är dagens upplägg med att avtalsfiler finns på Libris FTP, en lösning som vi hoppas kunna ersätta med något bättre. Vi har tidigare berättat om att vi undersöker samarbete med JISC Collections som utvecklar Knowledgebase+ som vi hoppas kan bli BIBSAM-avtalens nya hemvist. Vår förhoppning är att Kungliga biblioteket på något sätt kan medverka i sammanhanget eftersom vi ser intressanta möjligheter med KB+. En stor nytta skulle uppnås om BIBSAM-avtalen kunde hämtas därifrån av biblioteken till lokala länkservrar, en mer standardiserad lösning, bland annat i och med att det stöder KBART. Redan idag hämtar till exempel Exlibris och Serial Solutions data för konsortiepaket till sina respektive Central Knowledge Bases.

I dagsläget fortsätter Kungliga biblioteket att driva frågan och i senaste numret av Insight uttrycker sig även Liam Earney, project director på JISC Collections, positivt om deras ambitioner att samarbeta internationellt kring KB+ och GoKB. Insights – 26 (3), November 2013, Maximizing the Knowledge Base: KB+ and GOKb, Liam Earney.

UKSG 2013 pratade Liam Earney om KB+. Presentationen är relativt kort och mycket informativ. Det finns även en länk på KB+ blogg till ett webinar på två timmar för den intresserade.

Ytterligare information om migrering och tekniska detaljer hittar ni på vår FAQ.

Kontakta gärna Libris Kundservice, libris(@)kb.se , om ni har ytterligare frågor.

4 kommentarer 18 november, 2013 Maia Dexander

Länkserver, ramavtal, omläggning av e-resursflöden till Libris

Kungliga biblioteket, KB, skriver ramavtal om länkserver med tre leverantörer: Exlibris, EBSCO och LM Information Delivery (som är agent för Serials Solutions). De bibliotek som lämnat fullmakt till KB kan börja avropa ramavtalet med början mars/april. Övriga bibliotek kan vara behjälpliga av dokumentationen som finns på http://www.kb.se/om/upphandling/. Där finns förfrågningsunderlag och upphandlings-PM för den som är intresserad.

Under detta år fasas den nationella länkservern SFX ut och några bibliotek har påbörjat migreringsprocessen. Den processen går ut på att samla bibliotekets totala bestånd av e-resurser och flytta över det till ny länkserver som man införskaffar med eller utan avrop. Detaljerad information om processen har skickats ut på sändlistor. SFX Knowledge Base kommer initialt att användas för att distribuera ut information om BIBSAM-avtalen som en ersättning för dagens aktivering. Vi undersöker andra alternativ där Knowledge Base Plus är ett mycket intressant alternativ lösning. Se tidigare inlägg om KB+.

Som ett stöd i arbetet med migreringen från SFX finns nu på Google Docs en sammanställning av vanligt förekommande frågor, en FAQ. Den är öppen för alla att läsa och kommer att uppdateras löpande under året.

Sista steget i migreringsprocessen blir att sätta upp ett flöde från lokal länkserver till Libris för att hålla beståndsuppgifterna aktuella där. Det är något som Libris-avdelningen helt och hållet har administrerat hittills eftersom SFX huserar i KB:s datorhall. Vi kommer att komplettera med detaljerad information om exporter till Libris inom kort. Nu pågår en pilot med Chalmers bibliotek om att sätta upp ett flöde för länkserver 360Link. Vi kommer också att finslipa dataflöde från EBSCO LinkSource där vi sedan tidigare har tagit fram ett flöde för tidskrifter. Dataflöden från SFX hanterar vi naturligtvis sedan tidigare, där handlar det endast om att sätta upp rutiner för själva flödet. Vi är mycket intresserade av berikning av posterna i de fall det är möjligt dvs vi tar gärna emot Marc-poster i samband med importer till Libris. Då är det viktigt att leverantören har gett sitt medgivande till att posterna tas in i Libris och därmed blir fritt tillgängliga. Kontakta oss för brevmall att använda i kontakterna med leverantörerna om detta.

6 kommentarer 18 mars, 2013 Marja Haapalainen

Knowledge base +

Knowledge Base +, eller KB+ som det lite mer lätthanterligt kan benämnas, är en öppen knowledge base som även siktar på att underlätta hanteringen av e-resurser för bibliotek. Det finns universella problem med e-resurser, som vi alla stött på. Uppdateringar och ändringar görs lokalt, samma fel rättas med samma noggrannhet. Ändringar kommer inte kollegor i andra delar i världen till nytta och man sitter egentligen och gör samma arbete på nytt. Det här är i längden en ohållbar situation. Resurser går till spillo och genom att istället samordna sig i en community kan man utnyttja varandras kunskap och arbetsinsats.

KB+

I början av februari besökte Marja Haapalainen, Lisa Lovén och Maia Dexander JISC kontor i London. (http://www.jisc-collections.ac.uk/) Anledningen till resan var att få större lärdom kring Knowledge Base +, ett projekt som vid det här laget är en bra bit på väg. (http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/)

Förenklat kan man sammanfatta det med att KB+ är en centralt styrd knowledge base där JISC Collections tar på sig huvudansvaret att verifiera, normalisera och standardisera data. Tanken bakom KB+ bygger på att medlemmarna uppdaterar informationen tillsammans, en ändring slår igenom globalt och kommer alla till nytta. Det kan alltså liknas vid grundtanken med Libris samkatalog  - en post för alla. Det är det här som tilltalar oss med KB+, att det är en knowledge base som bygger på öppenhet och erbjuder ett globalt samarbete och man ingår i en community. Vi ser det som en möjlig ersättning för SFX knowledge base som under 2013 fasas ut. Att det dessutom finns inbyggd ERM-funktionalitet är en fördel.

“All of this is underpinned by the simple idea of ‘Do once and share’. If KB+, a library, a systems vendor or a publisher can do something once and then share it, then there are savings in time, cost and effort for all.” (http://www.jisc-collections.ac.uk/News/kbplus/)

KB+ samarbetar dessutom med GOKb, ett amerikanskt initiativ för att underlätta hanteringen av e-resurser, kring datamodeller, data och infrastruktur kring e-resureshantering.

“Both KB+ and GOKb are about knowing what we (libraries) have so that we can get our resources to our users, and working together to accomplish that. This is far from an easy problem but it makes total sense to own this problem and to solve it.” (http://gokb.org/post/25021222983/gobkpressrelease)

Med siktet inställt på ett internationellt samarbete där man tillsammans skapar ett mer tillgängligt och lättmanövrerat data, bjöd alltså projektledarna för KB+ och GOKb in ett antal nationer till ett första möte. Japan, Tyskland, Frankrike, Scottland, USA och Sverige närvarade. Danmark, Kanada, Kina och Australien var inbjudna, men kunde tyvärr inte närvara. Det var en produktiv träff där vi tillsammans funderade på hur framtida relationer skulle kunna se ut.

KB+ startade i augusti 2011. Inför fas tre i projektet, som startar i augusti 2013, planerar JISC att börja arbeta mer med integration mellan KB+ och link resolvers och dessutom andra tjänster som JUSP och ELCat. Det här görs för att göra KB+ mer effektivt och därmed bättre bemöta arbetsflöden och krav som finns på biblioteken. Man planerar även att påbörja det internationella samarbetet och det är här vi bevakar och driver frågan. Vi har erbjudit oss att vara med och bidra till KB+ och dess community.

Den som är intresserad av att läsa mer om KB+ kan besöka deras blogg, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/). Titta gärna närmare på deras nyligen upplagda presentation i form av slideshares, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/2013/01/15/kb-its-time-to-get-involved/).

10 kommentarer 21 februari, 2013 Maia Dexander

Publicerat: Förfrågningsunderlag för CKB/länkserver

Kungl. biblioteket  har fått uppdraget att förhandla ett ramavtal för upphandling av CKB/länkserver.
39 bibliotek är inkluderade i upphandlingen.

Nu är förfrågningsunderlaget för CKB/länkserver publicerat på TED och KB.se

Sista dag för leverantörer att lämna anbud är den 21 januari. Därefter följer utvärdering av anbuden. Vår förhoppning är att avrop kan inledas i februari 2013.

4 kommentarer 6 december, 2012 Marja Haapalainen

Ramavtal för Central Knowledge Base med länkserver

Kungliga biblioteket kommer att genomföra en upphandling av ramavtal för Central Knowledge Base (CKB) med länkserver. Inbjudan ställs till offentliga bibliotek som ingår i KB:s samordningsansvar enligt KB:s instruktion.

Upphandlingen av ramavtalet är en öppen upphandling med annonsering. Ramavtalet kommer att upphandlas med prissättning på tre nivåer så att stora, medelstora och små bibliotek lätt ska kunna avropa CKB inklusive länkserver anpassat till upphandlingens storlek och med förnyad konkurrensutsättning för de större biblioteken.

Välkommen att hämta inbjudan med fullmaktsblankett från KB.se för att delta i upphandlingen. Fullmaktsförfarandet är nödvändigt för att senare avropa ramavtalet. Senast den 31 augusti 2012 ska den skickas till Kungliga bibliotekets Registrator. Enligt tidsplanen kommer avrop att kunna inledas i december 2012.

Inför denna upphandling rekommenderar vi rapporten Knowldege base and linkresolver study.

2 kommentarer 15 juni, 2012 Marja Haapalainen

Knowledge Base and Link Resolver Study: General Findings

Så är den klar, rapporten som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, Library Technology guides, som en del i arbetet med nationell länkserver.

Författarens sammanfattning:

This report summarizes research conducted on OpenURL Link Resolvers and their associated Knowledge Bases. It includes information collected from the providers of these products as well as data provided by the libraries that use them regarding their experiences of their quality and effectiveness. The study focuses primarily on the knowledge bases, though it also examines the functionality offered in the link resolvers. In addition to the these characterizations of the products, the report also provides observations regarding the role that these products play in the broader landscape of library automation and some of the trends currently in motion.

Till rapporten.

Kommentera 5 juni, 2012 Marja Haapalainen

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

 • Nationell katalog
 • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
 • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
 • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
 • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
 • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

En statusrapport om länkservern

Efter fastställandet av handlingsplanen för länkservern i november 2011, har arbetet gått framåt. En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdraget att certifiera länkserver och knowledgebase (KB).

Av komponenterna länkning och KB kom arbetsgruppen under mötet den 24 mars fram till att det är knowledgebasen som måste certifieras i första hand, och där det mest grundläggande kravet är tillgången till API:er som möjliggör både uttag och administration av data för att kunna integreras med andra system. Det en länkserver måste uppfylla är flexibilitet att fungera mot valfri KB. Ingen leverantör uppfyller dessa krav till fullo idag. Lite oklart om det är en eller fler leverantörer som uppfyller dem åtminstone delvis. Frågan är hur pådrivande vi ska vara i våra krav. Ska vi ha en mer pragmatisk hållning och låta så många leverantörer som möjligt vara med i ett ramavtal ? Eller ska vi vara innovativa och driva utvecklingen framåt?

Dataflöden till och från Libris (databrunn) är krav som kan inkluderas i certifieringen, men det behövs också en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder. Fungerande dataflöden är viktiga i hela kedjan från förlagen till knowledgebase – länkserver  till Libris (databrunn) och till lokalt Discovery.

Arbetsgruppen konstaterar att förlagen är den kritiska punkten när det gäller Bibsam-avtalen. Varför är det olika innehåll i globala (internationella) förlagspaket? Förlagen säljer samma paket till alla. Licensverksamheten behöver fokusera mer på att i förhandlingarna med förlagen, trycka på betydelsen av KBART, så att innehållet i avtalspaketen inte förvanskas på vägen till knowledgebaserna. Systemleverantörerna tar helst emot standardiserat data och är samtliga medlemmar i KBART. Med fokus på rätt innehåll i hela kedjan från förlag till knowledgebaser kommer länkningen att fungera problemfritt, eftersom det är uppdaterade uppgifter om titel och bestånd och paket som styr detta. Det tidigare förslaget om sk aktiveringsunderlag diskuterades och förkastades. Den går ut på att licensverksamheten producerar aktiveringsunderlag (dvs uppgifter om titel, bestånd, paket) som motsvarar innehållet i avtalen och som skulle hämtas av bibliotek och leverantörer för inläsning och aktivering i länkserver/ERM. Den här metoden kräver att uppgifter om paket/target följer med så att innehållet kan aktiveras i enhetlighet med lokal knowledgebase. I förlängningen krävs central kontroll på alla knowledgebaser på marknaden och tillrättalagada underlag för att de ska bli någon nytta med underlagen eftersom paketen skiljer sig åt hos de olika leverantörernas knowledgebaser.

Ett stöd för arbetsgruppen är den utvärdering som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, som står bakom Library Technology Guides. Han har levererat en preliminär rapport och hållit en presentation om ”OpenURL knowledgebases and link resolvers” under Libris inspirationsdagar. Slutrapporten borde vara klar när som helst nu, men den borde inte bjuda på några större överraskningar.  Han urskiljer en huvudsaklig trend: Behovet av en KB leder till att man är benägen att välja paketlösningar framöver. Därför kommer förekomsten av API:er att vara avgörande för de bibliotek som har behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Många byter länkserver till den som är integrerad med Discovery-systemet, eftersom underhåll av flera KB:s blir för tungrott och är svåra att synkronisera. Knowledgebasen kommer att bli en grundläggande och styrande faktor som integrerar biblioteksadministration och hantering av resurser.

Arbetsgruppen diskuterade sina resultat tillsammans med styrgruppen för Libris nationella infrastruktur (minnesanteckningar 23 april) inför Nationella referensgruppens möte den 24 april (minnesanteckningar). Rekommendationerna är att arbetet inför en upphandling av ramavtal för länkserver går vidare  i enlighet med den ursprungliga handlingsplanen. Det betyder i nuläget att :

1.Arbetsgruppen går vidare och certifierar knowledgebaser.

2.Libris produceras en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder.

3.I Bibsam-avtalen vässas klausulerna om KBART och starkare krav ställs i förhandlingarna på att detta efterföljs.

4. KB startar ramavtalsupphandling.

Några kommentarer:

En förstudie för ett ERM-system pågår inom Libris med syfte att underlätta och rationalisera administrationen av Bibsam-konsortiets olika avtal. ERM-systemet ska kunna ersätta den del av administrationen (aktivering av e-resurser) som idag utförs i länkservern och möjliggöra distribution av informationen (titel, bestånd, paket) som skulle kunna användas för att aktivera resurser i lokalt system. På sikt kommer licensverksamheten således att flytta över administrationen av Bibsam-avtalen från länkserver till ett ERM-system med tillhörande KB och medföljande synkroniseringsproblem med andra KB:n. Redan nu vet vi att de underlag som fås ut ur ett framtida ERM kommer att innebära nya arbetsflöden för biblioteken. Det är högst osäkert vad som kan automatiseras.  Idag har vi exempel på hur en leverantör, Serials Solutions, har gått in och producerat Bibsam-paket i sin miljö utifrån de underlag som Libris i sin tur producerat från SFX.  Det är ett större jobb som gjorts och hur uppdateringen ska fungera är oklart, inte bara från leverantörens sida, men även  från Libris sida.

Som tidigare länkserverarbetsgrupp kommit fram till så kommer en ramavtalsupphandling inte innebära en billigare lösning än den nuvarande, särskilt för bibliotek på den delade SFX-instansen. Alla bibliotek kommer också att få ta ett större ansvar för aktiveringen av sitt e-resursbestånd. Redan nu kan man planera för detta genom att beräkna hur mycket tid och resurser man lägger ner på lokala avtal och ställa det mot mängden Bibsam-avtal som man har. Vi kan också börja planera för hur vi kan samarbeta nationellt kring e-resurserna, en synpunkt från Nationella referensgruppen.

Kommentera 3 maj, 2012 Marja Haapalainen

MetaLib avslutas

MetaLib är en samsökningstjänst som varit i drift sedan 2006 inom KB:s regi. Produkten var helt ny när den upphandlades och implementerades under 2004-2005. Förväntningarna var mycket högt ställda på vad det skulle prestera. Förbättra hanteringen av och åtkomsten till e-resurserna. Underlätta för användarna genom en samlad ingång till bibliotekets bestånd av e-resurser. Men ganska snart blev systemets brister uppenbara, framför allt genom sina långsamma sökningar. Inte heller det gemensamma gränssnittet blev någon succé. Två utredningar har gjorts. Diskussioner har förts. Det slutgiltiga beslutet har nu tagits om att avsluta ett av de större initiativen inom den svenska e-resursutvecklingen hittills.

MetaLib kommer att stängas ner per den 31 oktober 2012.

Nu riktar vi blicken framåt och i det utvecklingsarbete som nu pågår tar vi ett samlat grepp om den tekniska infrastrukturen. Där ingår databrunnskomponenten som en lösning som kommer att innefatta e-resurserna. En annan viktig komponent är länkservern vars funktionalitet är kritisk i sammanhanget. E-resursutvecklingen fortsätter och tar i och med detta ny fart.

Kommentera 17 februari, 2012 Marja Haapalainen

Länkservern i infrastrukturen

Under expertgruppsmötet den 16 november diskuterades länkserverfrågan. En mycket givande diskussion som tog sin utgångspunkt i den tekniska infrastruktur som är under uppbyggnad och där databrunnen kommer att vara den viktigaste grundstenen. Expertgruppen var överens om att utvecklingsresurserna ska fokuseras på databrunn i första hand och därför verkar det rimligt att ta den lätta vägen och ersätta nuvarande länkservern med nya kommersiella alternativ, åtminstone under ett kortsiktigt perspektiv. Det går att jämföra med den situation som idag råder med Discovery-systemen där upphandlingarna pågår för fullt, och som biblioteken gör i avvaktan på databrunn.

Tydligare än så här kan det inte bli, högsta prioritet har utvecklingen av databrunn.

Detta är vad vi gemensamt kom fram till om länkserver i den nationella infrastrukturen:

 • En utvärdering av knowledgebaser och länkservrar, inklusive open source-alternativ, kommer att göras. Här går vi vidare och beställer utvärderingen av extern konsult för leverans första kvartalet 2012.
 • Certifiering av länkserver genomförs,vilket betyder att grundkrav/kriterier utarbetas utifrån den infrastruktur som nu byggs. Detta arbete som kommer att involvera biblioteken planeras till första kvartalet 2012.
 • KB upphandlar ramavtal som biblioteken kan avropa med start hösten 2012.
 • 2013 tillhandahåller KB det som fått arbetsnamnet basalternativ och som kommer att bli en tjänst i ny form dvs nationell länkserver och/eller knowledge base. Vi inleder med research kring detta under den första delen av 2012.
 • Vi tar fram ny metod för att distribuera information om BIBSAM-avtalen som ersätter dagens centrala aktivering. Det här görs i samarbete med biblioteken eftersom det kommer att innebära både nya dataflöden och arbetsformer.
 • Målet är att säga upp SFX hösten 2013.

Ovanstående är vad som kommer att rekommenderas till Nationella referensgruppen den 23 november. Innan dess kommer användarföreningen Samsa att få tillfälle att diskutera rekommendationerna. Som vanligt är alla välkomna med synpunkter och inlägg.

2 kommentarer 18 november, 2011 Marja Haapalainen

Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler