Tag: idégruppen

Idégruppens andra möte

I fredags träffades idégruppen för andra och sista gången innan planen för nationell katalog ska vara klar. Sedan vi sågs sist har vi på Libris gjort en del research, och syftet med fredagens möte var att stämma av att vi är på rätt väg.

På förra mötet identifierades folkbibliotekens framtida postförsörjning som den stora frågan, och detta har vi fått bekräftat i vår research. Dagen inleddes med att Martin Malmsten gick igenom Libris vision för 2012: Folkpost på tre sekunder. Med termen folkpost avses en post som passar folkbiblioteken vad gäller medietyper och kvalitet (det vill säga innehåll, ämnesord med mera). Målsättningen är ett sömlöst system med standarder för import och export av poster. En viktig synpunkt vi tog till oss var att rita om vår modell utifrån bibliotekets synvinkel, istället för att sätta Libris i mitten.

Efter detta följde en workshop kring postförsörjningen.  Libris har brutit ner frågan i fyra kategorier:

 • Urval – mediatyper, standarder, leverantörer etc.
 • Snabbhet – hur snabbt kan biblioteket få en förhandspost och uppdateringar?
 • Kvalitet – postens innehåll, ämnesord, serier, flerbandsverk etc.
 • Nuläge – vad kan Libris erbjuda idag?

Idégruppen fick diskutera och kommentera utkast till texter kring dessa kategorier. En fråga som kom upp var vem som ska katalogisera. I Libris vision levererar leverantörerna en expektanspost som sedan förfinas av antingen biblioteken själva eller genom att biblioteken köper tjänsten från någon leverantör.

Efter en kort men närande lunch fick idégruppen röra på sig genom att läsa igenom och sätta klisterlappar på citat från intervjuerna vi gjort med folkbibliotek och intressenter (ladda ner citaten som pdf). Grön klisterlapp betydde ”Jag instämmer!” och röd tvärtom. Det blev tydligt vilka påståenden som var oproblematiska (mest grönt) och vilka som var mer kontroversiella (mer rött).

En slutsats av den efterföljande diskussionen var att vi på Libris måste bli bättre på att visa vad Libris-systemet kan erbjuda för tjänster redan idag, och hur man går tillväga för att använda dem. Vi har redan påbörjat arbetet med ett startpaket, och har även skrivit om det här på bloggen.

En annan synpunkt vi tar med oss är att lyfta blicken lite. Nyttan med en nationell katalog handlar mycket om att undvika onödigt dubbelarbete, men även om vilka spännande tjänster vi kan bygga på den samlade datamängden.

Vill du veta mer om planen för nationell katalog? Kom till vårt seminarium den 15:e juni!

1 kommentar 25 maj, 2011 Anders Ljung

Resultat från idégruppens workshop

Workshop. Foto: Martin Malmsten
Under idégruppens första möte arbetade medlemmarna i en workshop kring begreppet nationell katalog. Syftet var dels att samla in så många olika synvinklar på det stundande arbetet som möjligt, och samtidigt formulera en någorlunda gemensam bild av vad en nationell katalog kan och bör vara.

De femton deltagarna delades in i tre grupper och fick först brainstorma kring ett antal fasta kategorier, nämligen:

 • Aktörer
 • Förväntningar
 • Nytta
 • Risker
 • Övrigt

Vi har sammanställt resultatet i ett antal bilder där cirklarnas storlek motsvarar antalet svar, och färgerna en av oss tolkad grupptillhörighet. Tyvärr måste man klicka på bilderna i två steg för att se dem större.

Bilderna finns även som pdf-fil: Workshop idégrupp möte 1.pdf

De slutsatser vi har dragit av resultatet är att det finns ett stort fokus på postförsörjning och katalogisering. Det finns också ett uttalat användarfokus eller låntagarperspektiv, tydligast i gruppen Förväntningar: ”Allt material på ett ställe”, men det har inte konkretiserats till förslag på specifika tjänster eller gränssnitt.

Vidare fick grupperna rita systembilder över hur de tänker sig att en nationell katalog skulle kunna se ut:

Även LIBRIS presenterade en systembild, och det kunde snabbt konstateras att det råder en ganska stor samsyn mellan idégruppen och LIBRIS vad gäller detta.

Tanken är i korthet att samla alla olika databaser i en hög (av en av grupperna kallat LIBRIS återvinningslager). Över denna bygger man ett utökat API som i sin tur de olika tjänsterna och gränssnitten står på, både LIBRIS egna och tredjepartstjänster.

Resultatet av workshopen har givit oss på LIBRIS en utökad förståelse för hur folkbiblioteken ser på en nationell katalog. I nästa månad gör vi studiebesök på fyra folkbibliotek och lär oss ännu mer!

Kommentera 28 mars, 2011 Anders Ljung

Nu har vi tagit ett steg till mot en nationell katalog

Idégruppen för planeringen av en nationell katalog hade sitt första möte den 17 mars. Deltagarna diskuterade visioner, förväntningar, möjligheter och risker med en biblioteksgemensam nationell katalog. Vi håller som bäst på att sammanställa de synpunkter som framkom i den workshop aom genomfördes. Resultatet presenteras här på bloggen inom kort!

Det finns en önskan om en nationell katalog, samtidigt som det finns många frågor som behöver besvaras innan vi är där. Det Idégruppen lyfte fram som den STORA frågan är hur folkbibliotekens postförsörjning ska se ut i framtiden. Vilka krav kan biblioteken ställa på medieleverantörerna, vilka aktörer leverera poster till LIBRIS  idag och vilka kan göra det i framtiden, vad kan biblioteken göra själva, vilken nivå bör den bibliografiska informationen i posterna ha för att posterna ska vara tillräckligt användbara, m.fl. funderingar?

Gruppen kom även in på frågor om LIBRIS som lokalt system, om möjligheten att – när alla bibliotekens material finns samlat i en katalog – bygga nya gränssnitt som presentera delmängder av den totala informationen utifrån bibliotekens lokala behov m.m.

Idégruppen träffas nästa gång fredag den 20 maj kl. 13-16.

Tills dess ska LIBRIS arbetsgrupp samla in fler synpunkter och idéer från folkbiblioteken. Detta researcharbete utgör stommen för den plan som syftar till att tillgängliggöra folkbibliotekens data i LIBRIS.

4 kommentarer 21 mars, 2011 Annette

Med sikte mot en nationell katalog

KB:s uppdrag att utveckla LIBRIS till en nationell katalog går nu in i en fas av idé- och dialogsamtal med företrädare för olika bibliotek. Via den här bloggen kan du följa det arbetet.

En första målsättning är att under perioden 1 mars – 15 juni, 2011, formulera en plan för hur folkbibliotekens bibliografiska information ska kunna integreras i LIBRIS. Därför har KB formerat en Idégrupp, som kan bidra med kloka, kreativa och konstruktiva synpunkter på hur detta arbete bör utformas. Idégruppens deltagare är:

 • Christer Klingberg, Örebro stadsbibliotek
 • Lisa Petersen, KTHB
 • Eva Norling, Blekinge BTH
 • Göran Konstenius, KB
 • Lisbeth Byström, TPB
 • Martin Hafström, SSB
 • Ylva Sommerland, Göteborg SB
 • Viktor Sarge, Regionbibliotek Halland
 • Per Mattsson, Malmö SB
 • Anna Christina Rutquist, Länsbiblioteketet i Värmland
 • Madelein Enström, Depåbiblioteket
 • Lotta Troell Svender, HELGE-biblioteken
 • Helena Kettner Rudberg, Sjukhusbiblioteken i Sörmland
 • Larry Lempert/Harriet Lacksten, Internationella biblioteket
 • Charlotte Landgren, Norrköpings SB

KB har även tillsatt en intern arbetsgrupp. Den består av följande medarbetare från LIBRIS-enheten:

 • Kristin Olofsson
 • Henrik Lindström
 • Anders Ljung
 • Christer Larsson
 • Martin Malmsten
 • Helena Forssblad
 • Fredrik Klingwall

Konsult Annette Johansson (IGO-R AB), som arbetar med inriktning på biblioteksutveckling, har fått i uppdrag att samordna planeringsarbetet.

Idé- och arbetsgruppen har ett första möte torsdag 17 mars kl. 13-16 i Stockholm. Så här ser agenden för det mötet ut:

Nu är det nu!

Maria Hedenström hälsar Idégruppen välkommen och inleder med kort information om tidplan och förutsättningar för kartläggningsarbetet, som syftar till att få in folkbibliotekens data i LIBRIS.

Kort presentation av mötesdeltagarna.

Vad är det som ska hända?

Workshop om förväntningar på en nationell katalog där folkbibliotekens data utgör en parameter.

Hur ska vi arbeta t.o.m. 15 juni?

Kommunikation t.o.m. den 15 juni mellan Idégruppen och LIBRIS samt mellan Idégruppen/LIBRIS och Bibliotekssverige.

Möten t.o.m. den 15 juni

Övriga frågor

5 kommentarer 15 mars, 2011 Helena Forssblad


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler