Tag: ERM

Knowledge base +

Knowledge Base +, eller KB+ som det lite mer lätthanterligt kan benämnas, är en öppen knowledge base som även siktar på att underlätta hanteringen av e-resurser för bibliotek. Det finns universella problem med e-resurser, som vi alla stött på. Uppdateringar och ändringar görs lokalt, samma fel rättas med samma noggrannhet. Ändringar kommer inte kollegor i andra delar i världen till nytta och man sitter egentligen och gör samma arbete på nytt. Det här är i längden en ohållbar situation. Resurser går till spillo och genom att istället samordna sig i en community kan man utnyttja varandras kunskap och arbetsinsats.

KB+

I början av februari besökte Marja Haapalainen, Lisa Lovén och Maia Dexander JISC kontor i London. (http://www.jisc-collections.ac.uk/) Anledningen till resan var att få större lärdom kring Knowledge Base +, ett projekt som vid det här laget är en bra bit på väg. (http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/)

Förenklat kan man sammanfatta det med att KB+ är en centralt styrd knowledge base där JISC Collections tar på sig huvudansvaret att verifiera, normalisera och standardisera data. Tanken bakom KB+ bygger på att medlemmarna uppdaterar informationen tillsammans, en ändring slår igenom globalt och kommer alla till nytta. Det kan alltså liknas vid grundtanken med Libris samkatalog  - en post för alla. Det är det här som tilltalar oss med KB+, att det är en knowledge base som bygger på öppenhet och erbjuder ett globalt samarbete och man ingår i en community. Vi ser det som en möjlig ersättning för SFX knowledge base som under 2013 fasas ut. Att det dessutom finns inbyggd ERM-funktionalitet är en fördel.

“All of this is underpinned by the simple idea of ‘Do once and share’. If KB+, a library, a systems vendor or a publisher can do something once and then share it, then there are savings in time, cost and effort for all.” (http://www.jisc-collections.ac.uk/News/kbplus/)

KB+ samarbetar dessutom med GOKb, ett amerikanskt initiativ för att underlätta hanteringen av e-resurser, kring datamodeller, data och infrastruktur kring e-resureshantering.

“Both KB+ and GOKb are about knowing what we (libraries) have so that we can get our resources to our users, and working together to accomplish that. This is far from an easy problem but it makes total sense to own this problem and to solve it.” (http://gokb.org/post/25021222983/gobkpressrelease)

Med siktet inställt på ett internationellt samarbete där man tillsammans skapar ett mer tillgängligt och lättmanövrerat data, bjöd alltså projektledarna för KB+ och GOKb in ett antal nationer till ett första möte. Japan, Tyskland, Frankrike, Scottland, USA och Sverige närvarade. Danmark, Kanada, Kina och Australien var inbjudna, men kunde tyvärr inte närvara. Det var en produktiv träff där vi tillsammans funderade på hur framtida relationer skulle kunna se ut.

KB+ startade i augusti 2011. Inför fas tre i projektet, som startar i augusti 2013, planerar JISC att börja arbeta mer med integration mellan KB+ och link resolvers och dessutom andra tjänster som JUSP och ELCat. Det här görs för att göra KB+ mer effektivt och därmed bättre bemöta arbetsflöden och krav som finns på biblioteken. Man planerar även att påbörja det internationella samarbetet och det är här vi bevakar och driver frågan. Vi har erbjudit oss att vara med och bidra till KB+ och dess community.

Den som är intresserad av att läsa mer om KB+ kan besöka deras blogg, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/). Titta gärna närmare på deras nyligen upplagda presentation i form av slideshares, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/2013/01/15/kb-its-time-to-get-involved/).

10 kommentarer 21 februari, 2013 Maia Dexander

En statusrapport om länkservern

Efter fastställandet av handlingsplanen för länkservern i november 2011, har arbetet gått framåt. En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdraget att certifiera länkserver och knowledgebase (KB).

Av komponenterna länkning och KB kom arbetsgruppen under mötet den 24 mars fram till att det är knowledgebasen som måste certifieras i första hand, och där det mest grundläggande kravet är tillgången till API:er som möjliggör både uttag och administration av data för att kunna integreras med andra system. Det en länkserver måste uppfylla är flexibilitet att fungera mot valfri KB. Ingen leverantör uppfyller dessa krav till fullo idag. Lite oklart om det är en eller fler leverantörer som uppfyller dem åtminstone delvis. Frågan är hur pådrivande vi ska vara i våra krav. Ska vi ha en mer pragmatisk hållning och låta så många leverantörer som möjligt vara med i ett ramavtal ? Eller ska vi vara innovativa och driva utvecklingen framåt?

Dataflöden till och från Libris (databrunn) är krav som kan inkluderas i certifieringen, men det behövs också en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder. Fungerande dataflöden är viktiga i hela kedjan från förlagen till knowledgebase – länkserver  till Libris (databrunn) och till lokalt Discovery.

Arbetsgruppen konstaterar att förlagen är den kritiska punkten när det gäller Bibsam-avtalen. Varför är det olika innehåll i globala (internationella) förlagspaket? Förlagen säljer samma paket till alla. Licensverksamheten behöver fokusera mer på att i förhandlingarna med förlagen, trycka på betydelsen av KBART, så att innehållet i avtalspaketen inte förvanskas på vägen till knowledgebaserna. Systemleverantörerna tar helst emot standardiserat data och är samtliga medlemmar i KBART. Med fokus på rätt innehåll i hela kedjan från förlag till knowledgebaser kommer länkningen att fungera problemfritt, eftersom det är uppdaterade uppgifter om titel och bestånd och paket som styr detta. Det tidigare förslaget om sk aktiveringsunderlag diskuterades och förkastades. Den går ut på att licensverksamheten producerar aktiveringsunderlag (dvs uppgifter om titel, bestånd, paket) som motsvarar innehållet i avtalen och som skulle hämtas av bibliotek och leverantörer för inläsning och aktivering i länkserver/ERM. Den här metoden kräver att uppgifter om paket/target följer med så att innehållet kan aktiveras i enhetlighet med lokal knowledgebase. I förlängningen krävs central kontroll på alla knowledgebaser på marknaden och tillrättalagada underlag för att de ska bli någon nytta med underlagen eftersom paketen skiljer sig åt hos de olika leverantörernas knowledgebaser.

Ett stöd för arbetsgruppen är den utvärdering som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, som står bakom Library Technology Guides. Han har levererat en preliminär rapport och hållit en presentation om ”OpenURL knowledgebases and link resolvers” under Libris inspirationsdagar. Slutrapporten borde vara klar när som helst nu, men den borde inte bjuda på några större överraskningar.  Han urskiljer en huvudsaklig trend: Behovet av en KB leder till att man är benägen att välja paketlösningar framöver. Därför kommer förekomsten av API:er att vara avgörande för de bibliotek som har behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Många byter länkserver till den som är integrerad med Discovery-systemet, eftersom underhåll av flera KB:s blir för tungrott och är svåra att synkronisera. Knowledgebasen kommer att bli en grundläggande och styrande faktor som integrerar biblioteksadministration och hantering av resurser.

Arbetsgruppen diskuterade sina resultat tillsammans med styrgruppen för Libris nationella infrastruktur (minnesanteckningar 23 april) inför Nationella referensgruppens möte den 24 april (minnesanteckningar). Rekommendationerna är att arbetet inför en upphandling av ramavtal för länkserver går vidare  i enlighet med den ursprungliga handlingsplanen. Det betyder i nuläget att :

1.Arbetsgruppen går vidare och certifierar knowledgebaser.

2.Libris produceras en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder.

3.I Bibsam-avtalen vässas klausulerna om KBART och starkare krav ställs i förhandlingarna på att detta efterföljs.

4. KB startar ramavtalsupphandling.

Några kommentarer:

En förstudie för ett ERM-system pågår inom Libris med syfte att underlätta och rationalisera administrationen av Bibsam-konsortiets olika avtal. ERM-systemet ska kunna ersätta den del av administrationen (aktivering av e-resurser) som idag utförs i länkservern och möjliggöra distribution av informationen (titel, bestånd, paket) som skulle kunna användas för att aktivera resurser i lokalt system. På sikt kommer licensverksamheten således att flytta över administrationen av Bibsam-avtalen från länkserver till ett ERM-system med tillhörande KB och medföljande synkroniseringsproblem med andra KB:n. Redan nu vet vi att de underlag som fås ut ur ett framtida ERM kommer att innebära nya arbetsflöden för biblioteken. Det är högst osäkert vad som kan automatiseras.  Idag har vi exempel på hur en leverantör, Serials Solutions, har gått in och producerat Bibsam-paket i sin miljö utifrån de underlag som Libris i sin tur producerat från SFX.  Det är ett större jobb som gjorts och hur uppdateringen ska fungera är oklart, inte bara från leverantörens sida, men även  från Libris sida.

Som tidigare länkserverarbetsgrupp kommit fram till så kommer en ramavtalsupphandling inte innebära en billigare lösning än den nuvarande, särskilt för bibliotek på den delade SFX-instansen. Alla bibliotek kommer också att få ta ett större ansvar för aktiveringen av sitt e-resursbestånd. Redan nu kan man planera för detta genom att beräkna hur mycket tid och resurser man lägger ner på lokala avtal och ställa det mot mängden Bibsam-avtal som man har. Vi kan också börja planera för hur vi kan samarbeta nationellt kring e-resurserna, en synpunkt från Nationella referensgruppen.

Kommentera 3 maj, 2012 Marja Haapalainen

Workshop om ERM

Den 14 juni hölls i KB:s regi en workshop om ERM-system i samband med seminarium om förvärv av e-resurser. Den initierades av arbetsgruppen som arbetar med konsekvensanalys av länkserverupphandling för att få mer information och kunskap om dataflöden, samarbeten, ERM och betydelsen av den centrala aktiveringen av e-resurser. Det fanns ett stort intresse visade det sej, för workshopen blev snabbt fulltecknad.

Tre olika ERM-system presenterade av olika lärosäten där man kommit igång med systemen: Verde (Exlibris), CORAL och EBSCO ERM Essentials.  Verde används av Chalmers,  SLUB, Göteborg, KIB,  Södertörn, Malmö och SUB sedan nåt år tillbaka.  CORAL är ett ”open source”-baserat system utvecklat av University of Notre Dame, USA, och är på gång att tas i bruk/testas av Linköping, KTH, Umeå, Luleå, Jönköping och Borås. EBSCO ERM Essentials är det än så länge Uppsala som är ensamma om att ha köpt.
Till presentationerna: Verde, CORAL, EBSCO ERM

Daniel Forsman, Chalmers, berättade om dataflöden mellan länkservern SFX och 360 Core (Serials Solutions)  och hur man arbetar med att automatisera dataflödet däremellan, med syftet att e-resurserna ska tillgängliggöras i Summon. Till presentationen

Susanne Christoffersen, DEFF, berättade om hur man centralt i Danmark arbetar med att distribuera information om licensvillkor och titellistor för DEFF-licenser (motsvarande våra BIBSAM-avtal)  från en egenutvecklad Access-databas till olika ERM-system. DEFF arbetar med förlagen för att få dem att leverera titellistor och fylla i formulär för licensvillkor. Man har valt modellen bla för att: Slippa  binda sig till en ERM-leverantör, arbetsstättet är en del av DEFF:s existerande arbetsgång, kortast tidshorisont för att kunna börja, existerande teknik finns hos DEFF. I ett webbgränssnitt, Licenswebben, kan alla deltagande biblioteken få översikt över sina avtal. Licenswebben fungerar också som ett enklare ERM-system för mindre bibliotek.Till presentationen

Som inledning till grupparbetet presenterade Anna Lundén KB:s admin-komponenter för de centrala avtalen (BIBSAM-avtalen). De handlar precis som hos DEFF om licensvillkoren och titellistorna, men också om de deltagande institutionernas koppling till produkter och priser + beställningar/förnyelser. Licensvillkoren och titellistor publiceras på webben i statisk form. Dessutom aktiveras titellistorna centralt i SFX och uppdateras kontinuerligt, något man inte gör hos DEFF. Information om medlemmar och produkter publiceras också på webben och grundar sej på  exceldokument, webbformulär, e-post. Till presentationen

Det avslutande grupparbetet blev ”speed dating” med ett antal frågeställningar kopplade till presentationerna. Det blev tillfälle att diskutera och byta erfarenheter med varandra. Och arbetsgruppen fick väldigt bra input till arbetet med konsekvensanalysen.

1 kommentar 21 juni, 2011 Marja Haapalainen


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler