Tag: Databrunn

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

 • Nationell katalog
 • Katalogprojektet – frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
 • Katalogprojektet – backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
 • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
 • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
 • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

MetaLib avslutas

MetaLib är en samsökningstjänst som varit i drift sedan 2006 inom KB:s regi. Produkten var helt ny när den upphandlades och implementerades under 2004-2005. Förväntningarna var mycket högt ställda på vad det skulle prestera. Förbättra hanteringen av och åtkomsten till e-resurserna. Underlätta för användarna genom en samlad ingång till bibliotekets bestånd av e-resurser. Men ganska snart blev systemets brister uppenbara, framför allt genom sina långsamma sökningar. Inte heller det gemensamma gränssnittet blev någon succé. Två utredningar har gjorts. Diskussioner har förts. Det slutgiltiga beslutet har nu tagits om att avsluta ett av de större initiativen inom den svenska e-resursutvecklingen hittills.

MetaLib kommer att stängas ner per den 31 oktober 2012.

Nu riktar vi blicken framåt och i det utvecklingsarbete som nu pågår tar vi ett samlat grepp om den tekniska infrastrukturen. Där ingår databrunnskomponenten som en lösning som kommer att innefatta e-resurserna. En annan viktig komponent är länkservern vars funktionalitet är kritisk i sammanhanget. E-resursutvecklingen fortsätter och tar i och med detta ny fart.

Kommentera 17 februari, 2012 Marja Haapalainen

Länkservern i infrastrukturen

Under expertgruppsmötet den 16 november diskuterades länkserverfrågan. En mycket givande diskussion som tog sin utgångspunkt i den tekniska infrastruktur som är under uppbyggnad och där databrunnen kommer att vara den viktigaste grundstenen. Expertgruppen var överens om att utvecklingsresurserna ska fokuseras på databrunn i första hand och därför verkar det rimligt att ta den lätta vägen och ersätta nuvarande länkservern med nya kommersiella alternativ, åtminstone under ett kortsiktigt perspektiv. Det går att jämföra med den situation som idag råder med Discovery-systemen där upphandlingarna pågår för fullt, och som biblioteken gör i avvaktan på databrunn.

Tydligare än så här kan det inte bli, högsta prioritet har utvecklingen av databrunn.

Detta är vad vi gemensamt kom fram till om länkserver i den nationella infrastrukturen:

 • En utvärdering av knowledgebaser och länkservrar, inklusive open source-alternativ, kommer att göras. Här går vi vidare och beställer utvärderingen av extern konsult för leverans första kvartalet 2012.
 • Certifiering av länkserver genomförs,vilket betyder att grundkrav/kriterier utarbetas utifrån den infrastruktur som nu byggs. Detta arbete som kommer att involvera biblioteken planeras till första kvartalet 2012.
 • KB upphandlar ramavtal som biblioteken kan avropa med start hösten 2012.
 • 2013 tillhandahåller KB det som fått arbetsnamnet basalternativ och som kommer att bli en tjänst i ny form dvs nationell länkserver och/eller knowledge base. Vi inleder med research kring detta under den första delen av 2012.
 • Vi tar fram ny metod för att distribuera information om BIBSAM-avtalen som ersätter dagens centrala aktivering. Det här görs i samarbete med biblioteken eftersom det kommer att innebära både nya dataflöden och arbetsformer.
 • Målet är att säga upp SFX hösten 2013.

Ovanstående är vad som kommer att rekommenderas till Nationella referensgruppen den 23 november. Innan dess kommer användarföreningen Samsa att få tillfälle att diskutera rekommendationerna. Som vanligt är alla välkomna med synpunkter och inlägg.

2 kommentarer 18 november, 2011 Marja Haapalainen

Databrunn = Nationell katalog!

Det har varit mycket prat och verksamhet kring nationell katalog de senaste månaderna. Det betyder inte att databrunnarna har fallit i glömska eller nedprioriterats. Tvärtom, de är mer aktuella än någonsin!

Krockar folkbibliotekens behov med forskningsbibliotekens?

Det får inte finnas en konflikt mellan forsknings- och folkbiblioteken vad gäller Libris resurser, det är därför vi har fått förstärkning inför det utökade uppdraget. Tricket är givetvis att utöka den befintliga infrastrukturen till att även hantera folkbibliotekens behov, inte att skapa ett separat folkbiblioteks-LIBRIS eller ta resurser och utvecklingsfokus från forskningsbibliotekens behov. Vi ser också att de förbättringar som nu initieras av folkbiblioteken är intressanta även för forskningsbiblioteken.

”Fokus har varit folkbibliotekens behov, men merparten av de föreslagna åtgärderna gagnar även forskningsbiblioteken och deras användare. Då fler bibliotek medverkar i en gemensam katalog ökar tillgången till poster för det enskilda biblioteket. Folkbibliotekens data bidrar dessutom till att utöka ochbredda innehållet i LIBRIS med fler medietyper och medier på fler språk. Ytterligare en vinst är tanken att en post bara katalogiseras en gång, för att sedan kunna återanvändas av alla bibliotek. Med en gemensam katalog öppnas möjligheter för nya samarbeten och fler sätt för biblioteken att fördela sina resurser för katalogisering.” (Källa: Planen, s. 3)

Sömlöshet

För att klara utökade krav på snabbhet och enkelhet i hanteringen av bibliografiskt data har vi jobbat intensivt med Planen (”Folkpost på tre sekunder – en plan med sikte mot en nationell katalog”). Nyckelordet är sömlöshet. Det ska väsentligen inte finnas någon tidskillnad mellan det att exempelvis en bok köps och att posten finns i det lokala systemet, varför vi kallar visionen ”Folkpost på tre sekunder”. För att åstadkomma detta kommer vi att jobba mer med leverantörer av både metadata och bibliotekssystem för att utarbeta standarder för detta. Delar av det finns redan idag i form av Libris förvärvsrutin, det som saknas är snabbheten samt en bättre integration med de lokala systemen.

Vad kommer då den nationella katalogen att byggas på? Databrunnar! Databrunnskomponenten blir kärnan i det vi utvecklar framöver, oavsett om det rör sig om artiklar, e-resurser eller “folkposter”. Det innebär att samma byggstenar används för alla biblioteks behov. Det finns många fördelar med nationell katalog alias databrunn, det är lätt att göra utsnitt ur den och med hjälp av API:er bygga tjänster anpassade mot olika målgrupper.

”Med allt material samlat i en gemensam katalog öppnas även stora möjligheter att utveckla nya gränssnitt gentemot slutanvändaren. Vissa användare kanske föredrar nuvarande gränssnitt med tillgång till alla poster i katalogen, medan andra vill kunna överblicka innehållet genom ämnesbaserade gränssnitt t.ex. en webbplats som visar alla deckare (böcker, ljudböcker, filmer).” (Källa: Planen, s. 3)

Från forsknings- och folkbibliotek till bara bibliotek

Libris har numera ett uppdrag som omfattar Sveriges samtliga offentligfinansierade bibliotek. Vi ser det som något väldigt positivt.

Kommentera 29 juni, 2011 Libris

Slutrapporten om nationell databrunn är nu klar!

Under våren 2010 har en förstudie pågått som har undersökt vilka möjligheter det finns att centralt samla in metadata för licensierat material i anslutning till LIBRIS-systemen.

Slutrapporten tar upp tekniska aspekter som är viktiga att lyfta fram, och också vilka krav som ställs på det faktiska metadatat liksom rättigheterna till det.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner från KB:s webbplats. Sammanfattningen från rapporten inklippt här nedanför.

Sammanfattning

Ambitionen med en databrunn bör vara att skapa en långsiktigt hållbar och integrerad infrastruktur med syfte att ge både Kungliga biblioteket och biblioteken den kontroll över biblioteksdata som behövs även för framtida, idag oförutsedda behov och krav. Genom att betrakta och utveckla databrunnar som en integrerad del av bibliotekens infrastruktur i vid mening uppstår flera positiva synergieffekter. Erfarenheterna av tidigare utvecklingsprojekt visar att detta säkrast åstadkommes med en kontrollerad egenutveckling i kontinuerlig dialog med biblioteken och användarna.

Bibliotekens behov av kontroll och flexibilitet för att möta även framtida utmaningar är den enskilt viktigaste faktorn för strategiskt vägval ifråga om en nationell databrunn. Behovet av en nationell databrunn måste också vägas mot de resurser som till exempel KB:s utökade uppdrag och hanteringen av kommande e-pliktleveranser kommer att ta i anspråk. Förstudien pekar på att en databrunn kan fylla en funktion inom flera av dessa områden.

Rekommendationen är därför, att arbeta vidare utifrån ett scenario med en i grunden egenutvecklad databrunn, med kontroll över både det insamlade datat och dess in- och utflöden, möjlighet att modellera tjänster efter aktuella behov och att skapa en så flexibel och fri åtkomst som möjligt. Detaljerna får kristalliseras ut i ett senare skede och även ställas i relation till de resurser (ekonomiska och personella) som kan tilldelas. En databrunn med fokus på det licensierade materialet beräknas i en driftfas kräva en organisatorisk förändring som dessutom involverar biblioteken, med en personell resursförstärkning på i storleksordningen 5-10 personer.

1 kommentar 6 maj, 2010 Marja Haapalainen

Nationell databrunn – behövs det?

Flera frågor har kommit till KB/LIBRIS om hur vi ställer oss till en nationell databrunn. Frågorna bottnar dels i de nya tjänster som började erbjudas på marknaden under 2009, dels i bibliotekens behov av att göra alla sina (fysiska såväl som digitala) resurser och samlingar sökbara på ett ställe. Frågan har också väckts i samband med pågående projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC).

Av denna anledning pågår en förstudie för att undersöka förutsättningarna kring en databrunn.

Vad är en databrunn?

Termen databrunn har vi tagit till oss från danskans databrönd, då man i Danmark sedan 2007 har arbetat med frågan om att samla metadata för bland annat e-artiklar, e-tidskrifter och e-böcker från olika informationsleverantörer på ett ställe. Det ger möjlighet att indexera datat och erbjuda en samlad sökingång för många typer av resurser, snabba sökningar, relevansrankning, klustring av sökresultat, sammanslagen träfflista etc.

Frågeställningar

En viktig strategisk fråga är om vi själva ska utveckla en lösning för nationell databrunn från grunden eller om vi ska köpa en färdig lösning eller ingen databrunn alls! Finns det möjligheter att kombinera viss egenutveckling med inköp av färdiga moduler eller deltjänster? Vad blir konsekvenserna om vi väljer det ena eller det andra?

Andra frågor är:

 • Ska KB/LIBRIS driva en nationell databrunn eller är det någon annans uppgift? Ska och kan KB konkurrera med andra leverantörer på det här området?
 • Vad är målet med databrunn för KB? Vilka behov uppfyller den och kan de behoven tillgodoses på annat sätt?
 • Vad ska en nationell databrunn innehålla? Fria resurser, lokala resurser, avtalsbundna resurser? Vem ska bestämma över det?
 • Ska vi inleda samarbete över nationsgränser?
 • KB:s samlingar? Hur ska man förhålla sej till e-pliktleveranser och KB:s digitaliseringssamordning?
 • KB:s utökade uppdrag, vad kommer det att innebära?

Vad omfattar förstudien?

En marknadskartläggning av databrunnsleverantörer, såväl leverantörslösningar som open source-lösningar och hybrider av dessa.
En enklare teknisk testinstallation utifrån det system som byggts upp för SwePub. Testerna syftar till att ge en uppfattning om möjliga tekniska komplikationer vid insamling, uppdatering och indexering av metadata.
En undersökning av förekommande begränsningar i tillgången till – och rättigheterna att använda – det metadata som samlas in eller erhålls. Licensverksamheten vid KB/LIBRIS tar också upp dessa frågor i samband med förhandlingar inför förnyelser av avtal med informationsleverantörer.

Vad blir resultatet?

Dels har vi fått en förståelse för vad det innebär att skapa en nationell databrunn, dels ska det bli ett underlag till nybildade Expertgruppen för Libris nationella system för vidare strategiska diskussioner om färdriktningen när det gäller e-resurser.

3 kommentarer 3 februari, 2010 Marja Haapalainen


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler