Kategori: Strategi

Nationella utvecklingslinjer

KB håller på att fasa ut projektmedelsmodellen för att ersätta den med nationella utvecklingslinjer som ska ge ett fokus på större och mer långsiktiga projekt. Förslag till utvecklingslinjer har samlats in, men även från annat håll. Förslagen har sett väldigt olika ut, en del är breda och sveper över större fält medan andra är mer specifika och detaljerade. Utvecklingslinjerna ska vara aktuella… Read more →

KB:s inflytandestruktur utvärderas

KB:s inflytandestruktur har varit en viktig input till KB:s arbete sedan 2007 och ska nu utvärderas. Syftet är att se om inflytandestrukturen stöder KB vad gäller det nationella uppdraget, det vill säga att ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och vidare främja samverkan och utveckling inom detsamma. Syftet är också att undersöka om inflytandestrukturen har skapat förutsättningarna för samordning av gemensamma prioriteringar inom biblioteksväsendet som… Read more →

Agenda möte LIBRIS styrgrupp 15 maj

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/ Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av en sekreterare. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska… Read more →

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Information in English Efter sju års förhandling har Kung. biblioteket (KB)  idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta… Read more →

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of… Read more →