Filed under: Open data

Knowledge base +

Knowledge Base +, eller KB+ som det lite mer lätthanterligt kan benämnas, är en öppen knowledge base som även siktar på att underlätta hanteringen av e-resurser för bibliotek. Det finns universella problem med e-resurser, som vi alla stött på. Uppdateringar och ändringar görs lokalt, samma fel rättas med samma noggrannhet. Ändringar kommer inte kollegor i andra delar i världen till nytta och man sitter egentligen och gör samma arbete på nytt. Det här är i längden en ohållbar situation. Resurser går till spillo och genom att istället samordna sig i en community kan man utnyttja varandras kunskap och arbetsinsats.

KB+

I början av februari besökte Marja Haapalainen, Lisa Lovén och Maia Dexander JISC kontor i London. (http://www.jisc-collections.ac.uk/) Anledningen till resan var att få större lärdom kring Knowledge Base +, ett projekt som vid det här laget är en bra bit på väg. (http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/)

Förenklat kan man sammanfatta det med att KB+ är en centralt styrd knowledge base där JISC Collections tar på sig huvudansvaret att verifiera, normalisera och standardisera data. Tanken bakom KB+ bygger på att medlemmarna uppdaterar informationen tillsammans, en ändring slår igenom globalt och kommer alla till nytta. Det kan alltså liknas vid grundtanken med Libris samkatalog  - en post för alla. Det är det här som tilltalar oss med KB+, att det är en knowledge base som bygger på öppenhet och erbjuder ett globalt samarbete och man ingår i en community. Vi ser det som en möjlig ersättning för SFX knowledge base som under 2013 fasas ut. Att det dessutom finns inbyggd ERM-funktionalitet är en fördel.

“All of this is underpinned by the simple idea of ‘Do once and share’. If KB+, a library, a systems vendor or a publisher can do something once and then share it, then there are savings in time, cost and effort for all.” (http://www.jisc-collections.ac.uk/News/kbplus/)

KB+ samarbetar dessutom med GOKb, ett amerikanskt initiativ för att underlätta hanteringen av e-resurser, kring datamodeller, data och infrastruktur kring e-resureshantering.

“Both KB+ and GOKb are about knowing what we (libraries) have so that we can get our resources to our users, and working together to accomplish that. This is far from an easy problem but it makes total sense to own this problem and to solve it.” (http://gokb.org/post/25021222983/gobkpressrelease)

Med siktet inställt på ett internationellt samarbete där man tillsammans skapar ett mer tillgängligt och lättmanövrerat data, bjöd alltså projektledarna för KB+ och GOKb in ett antal nationer till ett första möte. Japan, Tyskland, Frankrike, Scottland, USA och Sverige närvarade. Danmark, Kanada, Kina och Australien var inbjudna, men kunde tyvärr inte närvara. Det var en produktiv träff där vi tillsammans funderade på hur framtida relationer skulle kunna se ut.

KB+ startade i augusti 2011. Inför fas tre i projektet, som startar i augusti 2013, planerar JISC att börja arbeta mer med integration mellan KB+ och link resolvers och dessutom andra tjänster som JUSP och ELCat. Det här görs för att göra KB+ mer effektivt och därmed bättre bemöta arbetsflöden och krav som finns på biblioteken. Man planerar även att påbörja det internationella samarbetet och det är här vi bevakar och driver frågan. Vi har erbjudit oss att vara med och bidra till KB+ och dess community.

Den som är intresserad av att läsa mer om KB+ kan besöka deras blogg, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/). Titta gärna närmare på deras nyligen upplagda presentation i form av slideshares, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/2013/01/15/kb-its-time-to-get-involved/).

10 kommentarer 21 februari, 2013 Maia Dexander

Satsning på nationell lösning för e-böcker

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker

I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag kommer KB genomföra en förstudie och därmed förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår att KB ska få.

- Det är mycket glädjande att KB genomför denna förstudie och därmed tillsammans med Svensk Biblioteksförening verkar för att bredda alla biblioteks tillgång till e-böcker, säger Inga Lundén, ordförande Svensk Biblioteksförening.

För att säkerställa biblioteksväsendets möjlighet att framöver kunna tillhandahålla e-böcker och andra e-resurser med öppen data är en nationell lösning i KB:s regi en förutsättning,

- Det finns helt enkelt ingen annan som kan göra det. En nationell infrastruktur är en positiv lösning för det lokala biblioteket, menar Christina Jönsson Adrial, chef Avdelningen för Samordning och utveckling, KB. Biblioteken slipper kostnader för systemet även om licenskostnaderna för själva böckerna kvarstår.

Behovet av en nationell lösning vad gäller e-boksfrågan är stort, vilket redan framkom i rapporten När kommer boomen: en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv som gemensamt togs fram av KB och Svensk Biblioteksförening 2011.

- Det är viktigt att även understryka bibliotekens roll och insatser när det kommer till läsfrämjande och informationsförsörjning, fortsätter Inga Lundén. Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för tillhandahållande av e-böcker en förutsättning för bibliotekens kärnuppdrag; att öka läsandet och tillhandahålla medborgarna fri tillgång till information.

Förstudien väntas resultera i ett samlat eller flera förslag som kan ligga till grund för fortsatt arbete, under förutsättning att KB får det föreslagna uppdraget som Litteraturutredningen föreslår.

- Förstudien är viktig, men den är bara ett startskott. Det behövs betydligt mer resurser för att KB ska kunna ta sig an frågan om uppbyggnad av ett hållbart nationellt e-bokssystem, avslutar Inga Lundén.

Kontaktperson:
Christina Jönsson Adrial, KB, 070-007 36 42

Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförening, 076-123 11 90

Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening, 070-551 90 74

1 kommentar 25 januari, 2013 Johan

Vi presenterar prototyp av Libris nya katalogiseringsverktyg

Nuvarande katalogiseringsklient Voyager ska bytas ut under 2013. Libris håller därför på att utveckla ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg som ska ersätta Voyager. En målsättning med det nya systemet är att stödja den konceptuella FRBR-modellen, länkad data och en framtida övergång till nya katalogiseringsregler (RDA).

Som ett första steg och som en del i Libris övergripande målsättning att bedriva utveckling inför öppen ridå släpper vi idag en första prototyp av verktyget. I prototypen kan man testa arbetsflödet med att söka upp och redigera en bibliografisk post. De olika fälten eller elementen är grupperade enligt FRBR-nivåerna verk, uttryck och manifestation. I prototypen visas däremot ingen MARC-vy. Man kan avgränsa en träfflista med hjälp av facetter, t.ex. materialtyp och publikationsår, lägga till nya fält samt få förslag på namnform för författare. Träfflistan är i prototypen begränsad till max 50 träffar eftersom scrollning ännu inte är implementerad. I prototypen är det inte heller möjligt att spara ändringar och därmed går det inte att jobba med valideringar.

Vi kommer under våren successivt att bygga ut arbetsflödet med fler moment, såsom utökat format- och valideringsstöd, auktoritetskontroll, redigering av beståndsinformation och funktionalitet för meddelandehantering, historik och statistik. Även grafisk design tillkommer.

Vi har ännu inte testat webbläsare, men prototypen fungerar inte bra i Internet Explorer. Vi rekommenderar en uppdaterad version av Mozilla Firefox eller Google Chrome. Webbläsaren behöver ha stöd för HTML 5 och CSS 3.

Välkomna att testa prototypen!

Adressen är http://prototyp-kat.libris.kb.se

Vi är tacksamma för er feedback som vi kommer att ta med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Skicka gärna med skärmdumpar och exempel till libris@kb.se.

8 kommentarer 17 december, 2012 Helena Forssblad

Uppdatering av katalogprojektet

Som vi tidigare har kommunicerat kommer vi under december presentera en prototyp av det nya webbkatalogiseringsverktyget som så småningom ska ersätta Voyager. Datum är nu spikat till den 17 december och prototypen kommer att innehålla delar av systemets funktionalitet och flöden.

5 kommentarer 6 november, 2012 Helena Forssblad

Katalogprojektet – nytt katalogiseringsverktyg - statusrapport

Arbetet med det nya webbaserade katalogiseringsverktyget som ska ta över efter Voyager fortsätter. Sedan det senaste blogginlägget, Utveckling inför öppen ridå har projektledare Josefine Lindén gått på föräldraledighet och Anna Berggren, är sedan 10 september ny projektledare.

Vi vill gärna bjuda in er i utvecklingsprocessen. Med nuvarande planering räknar vi med att i december kunna presentera en prototyp, som visar systemets grundstruktur, och därefter följa upp med en betaversion under första kvartalet 2013. Vi påminner om att våra repositories som används i utvecklingsarbetet ligger öppna; Libris XL, (öppet repository för utveckling av katalogbackend) och Kitin, (öppet repository för utveckling av webbkatalogisering).

Betaversionen kommer att köras parallellt med Voyager under hela 2013. Det nya webbgränssnittet blir mer användarvänligt och självinstruerande än det nuvarande i Voyager och vi räknar därför med en smidig övergång till det nya katalogiseringsverktyget.

Anna Berggren, projektledare

Kommentera 5 oktober, 2012 Helena Forssblad

Utveckling inför öppen ridå

Öppenhet har alltid varit ett ledord för Libris utveckling, oavsett om det gällt tillgång till data eller öppna API:er. Detta eftersom vi vet att ju fler individer som kan använda vårt data, desto fler idéer och desto mer nytta kommer att genereras.

För att öka transparensen än mer öppnar vi idag upp de repositories vi på Libris använder för utveckling av den nya katalogen. Det rör sig just nu om två stycken: Libris XL, vår nya katalogbackend och Kitin, webbkatalogiseringsklienten. Det är viktigt att påpeka att vi gör detta väldigt tidigt i processen och att det som nu görs tillgängligt inte på något sätt ännu är ett färdigt system. Detta till trots tror vi att denna typ av extrem transparens kommer att vara till gagn för oss och andra inom Libriskollektivet på sikt.

Välkomna!

/Martin Malmsten, Utvecklingschef och Josefine Lindén, Projektledare Ny katalog

FAQ

Fråga: Är detta en release jag kan ladda ned och använda mig av nu direkt?
Svar: Förmodligen inte. Den nuvarande tidsplanen ligger fast, dvs att en beta-release kommer i december. Detta är startskottet för just utveckling inför öppen ridå, inte en paketerad release gjord för nedladdning. Mycket kod behöver importeras från befintlig intern kodbas.

Fråga: Vad hoppas ni få ut av detta?
Svar: Vi hoppas på detta sätt kunna interagera med utvecklare, såväl enskilda som anställda vid bibliotek. Vi hoppas kunna ha en öppen dialog med intressenter och kunna referera publikt till vårt arbete.

Fråga: Är detta verkligen all kod?
Svar: Nej! Vi kommer kontinuerligt att lägga ut mer kod och designdokument, men det är en process som tar tid och kommer att pågå tills dess att vi bytt katalogsystem och det nya är i drift. Vi börjar med öppenheten så pass tidigt i processen för att själva ha tid att anpassa oss.

8 kommentarer 13 juni, 2012 Martin

Metadata för digitala utgivare

Q: Vad har Selma Lagerlöfs brev gemensamt med avhandlingar från Uppsala UB och protokollen från de norska trolldomsprocesserna?
A: Alla har de digitaliserats och behöver beskrivas med lämpliga metadata.

Kritat på vägen: Workshop metadata

Lätt att hitta!

I veckan var det workshop om metadata för digitala utgivare på Göteborgs universitet. Litteraturbanken arrangerade, tillsammans med Selma Lagerlöf-arkivet och Språkbanken. Deltagarna kom från olika håll i Norden och bland annat presenterades register till Kierkegaards skrifter, metadata för Topelius och Ibsens produktion samt Arka-D (en modell för beskrivning av digitala objekt).

Önskemål: samarbete kring registrering av personer och institutioner
Auktoritetsregister högst upp på önskelistan!

Johanna Berg från Digisam, eller "Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet" som det egentligen heter, presenterade gruppens arbete. Från Libris deltog Miriam Säfström och pratade om arbetet med auktoritetsdatabasen och hur vi tillgängliggjort våra auktoritetsfiler som öppen data. Det blev många spännande diskussioner som förhoppningsvis leder till ökat samarbete mellan projekten och att vår auktoritetsinformation blir ännu mer använd!

Kommentera 30 maj, 2012 Miriam

Aktuella projekt

På ny informationssida kan ni läsa om aktuella projekt på Libris. Information finns om:

  • Nationell katalog
  • Katalogprojektet - frontend (katalogiseringsgränssnitt och UX)
  • Katalogprojektet - backend (teknisk infrastruktur och databrunnar)
  • Metaproxy (samsökningslösning i Libris katalogiseringsklient)
  • Behovskartläggning av de målgrupper som använder Libris tjänster
  • Länkserver

Kommentera 8 maj, 2012 Helena Forssblad

Clarification regarding WorldCat membership

There are a couple of problematic areas which ultimately lead to the decision to end negotiations.

First, the asymmetrical nature of the relationship regarding transfer and re-use of records. OCLC is given very broad rights to records uploaded to WorldCat, including commercial re-use. Downloaded records on the other hand keep their status as “WorldCat records”, regardless of where they were originally created, and as such the guidelines of the WorldCat Rights and Responsibilities (WCRR) apply. This leaves us and the participating LIBRIS libraries in a situation where we do not have full control over the description of our collections. Under the WCRR we are discouraged from exposing and exporting data in whatever way we choose, which we see as an essential right.

Secondly, the WCRR states that every member library should “work to ensure the long-term viability of WorldCat” and “not engage in [...] activities that diminish the value of WorldCat [...]“. While we definitely see value in WorldCat as a service, we simply cannot, as a National Library, bind ourselves to support a single corporate entity. We need to support competition as well as cooperation, and to do so we must treat all discovery services equally and/or support the creation of any number of large scale discovery services.

Thirdly, the National Library of Sweden see a strategic importance in complete openness for bibliographic data, namely that of competition when it comes to services built upon it. We have chosen CC0 for the National Bibliography and authority file. We chose it because we see a problem with attribution licenses such as ODB-BY and CC-BY when it comes to re-use of data over time, for example so called "attribution stacking".

To this end we urge OCLC to allow members to treat downloaded records as their own, including releasing them under any open license such as CC0. We feel that this would strengthen rather than diminish OCLCs strong status as a service provider to the library community.

11 kommentarer 19 april, 2012 Martin

Filmer från Libris inspirationsdagar

Libris Inspirationsdagar 2012

Över 200 personer besökte Libris inspirationsdagar 25-26 mars. Här länkar till filmer från 26 mars.

Del 1 Owen Stephens

Del 2 Mathias Klang ...

Del 3 Pecha kucha ...

Del 4  Libris på värmlandsbiblioteken ...

Kommentera 12 april, 2012 Helena Forssblad

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler