Filed under: Open data

Sju års förhandlingar avslutade – KB/LIBRIS-biblioteken blir medlemmar i WorldCat – Viktig framgång för Creative Commons-principen

Information in English

Efter sju års förhandling har Kung. biblioteket (KB)  idag undertecknat avtal om medlemskap i WorldCat, en av världens största bibliotekskataloger och som drivs av OCLC. KB har hela förhandlingstiden vidhållit att katalogposterna i LIBRIS ska vara fritt tillgängliga under den öppna licensen Creative commons (CC0) och i februari 2014 kunde OCLC och KB äntligen enas om detta i ett avtal.

Detta viktiga avtal möjliggör att KB idag kan ingå avtal med OCLC om medlemskap för KB och alla LIBRIS-bibliotek i WorldCat.

Det svenska medlemskapet innebär att svensk forskning och svensk utgivning blir mer synlig i ett internationellt sammanhang. För de svenska LIBRIS-biblioteken innebär överenskommelsen att de nu enkelt kan hämta hem katalogposter för material de köper in, framför allt för utländskt material.

- Jag är mycket nöjd med att vi har nått så här långt med vårt arbete, säger Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, och att vi därmed kan fortsätta göra innehållet tillgängligt som öppna data för alla att nyttja. Det ska bli spännande att se vad vår omvärld kan och vill göra med informationen.

Den svenska bibliotekskatalogen LIBRIS bygger på frivilligt deltagande och samarbete mellan biblioteken. KB inledde förhandlingar med OCLC 2006 och dagens ingångna avtal är en milstolpe i KB:s arbete med öppenhet. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Bakgrund
Öppenhet är en viktig princip för KB och frågan om hur posterna som hämtas ur WorldCat ska kunna användas har därför blivit central i förhandlingarna. I februari kom KB och OCLC överens i den viktiga frågan och ett avtal ingicks. Avtalet innebär att OCLC ger oss tillåtelse att tillgängliggöra poster som laddats ned ur WorldCat, och som LIBRIS-bibliotek har bestånd på, med en CCO-licens (CC0). Katalogposterna blir helt fria för alla att använda.

När frågan om tillgängliggörande av LIBRIS-katalogposter var avtalad återupptogs förhandlingarna om medlemskap i WorldCat för KB och LIBRIS-biblioteken. LIBRIS-biblioteken och KB blir alla fullvärdiga medlemmar och:

Posterna för med sig en kostnad och KB avser därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningsverktyget i LIBRIS katalogiseringsverktyg från vilken man kan ladda ned bibliografiska poster utan kostnad, och önskar att den även fortsättningsvis används. KB står för finansieringen av medlemskapet men vi kan komma att se över finansieringsmodellen framöver om kostnaderna drastiskt skulle öka.

Avtalet börjar gälla 1 september 2014 och fram till dess pågår tekniskt förarbete. LIBRIS-databasen ska laddas in i WorldCat och uppdateringsrutiner tas fram.

För frågor, kontakta Maria Kadesjö (maria.kadesjo@kb.se)

12 kommentarer 2 maj, 2014 Maria Kadesjö

The National Library of Sweden signs agreement on CC0 license with OCLC

The Swedish national library has over a long period of time negotiated with OCLC and can now inform that the Swedish national library and OCLC have signed an agreement on use of Creative commons (CC0) [1] for Libris (Swedish union catalogue) data derived from WorldCat [2]. Similar agreements have been entered into by the national library with the Library of Congress and three European national libraries (British library, French National Library and the German national library).

Certain information may not be covered by the agreement because of intellectual property rights (for example cover materials). In other respects, CC0-licensing provides a more complete support both for Libris libraries' cataloguing and for parties wishing to re-use and/or build services based on Libris data.

In addition, the Swedish national library and Libris libraries have also re-initiated negotiations regarding membership in OCLC/WorldCat. As full members, the Swedish national library and Libris libraries will have access to WorldCat for among other things Copy Cataloguing.

We will provide further information on both negotiations and CC0-licensing as available.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

[2]. http://www.worldcat.org/

13 kommentarer 14 februari, 2014 Maria Kadesjö

KB tecknar avtal med OCLC om CC0-licens

KB har under en längre tid förhandlat med OCLC och vi kan nu informera om att KB och OCLC har tecknat avtal om öppen licens enligt Creative Commons (CC0) [1] för Librisdata med ursprung i WorldCat [2]. Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Viss information kan av upphovsrättsliga skäl inte göras fritt tillgänglig (det gäller t.ex. omslagsbilder). Annars ger CC0-licensen ett mer heltäckande stöd, både för Librisbibliotekens katalogiseringsverksamhet, och för de aktörer som vill återanvända och/eller bygga tjänster på Librisdata.

Som ett uppföljande steg har nu också förhandlingarna om medlemskap för KB och Librisbiblioteken i OCLC/WorldCat återupptagits. Som fullvärdiga medlemmar får vi bland annat tillgång till WorldCat för bland annat Copy Cataloguing (s.k. remotesökning).

Vi återkommer med mer information, både om förhandlingarna och om CC0-licensieringen.

[1]. https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
[2]. http://www.worldcat.org/

30 kommentarer 13 februari, 2014 Maria Kadesjö

Film om katalogprojektet

YouTube Preview Image

Nu kan du se filmer från webbinarierna om Libris XL och det nya katalogiseringsverktyget.

Kungl. biblioteket utvecklar ny systemarkitektur och nytt katalogiseringsverktyg. I och med detta lämnar vi Marc21 som internt lagringsformat och en viktig del av projektet är att översätta Marc-data till den nya strukturen, JSON-LD (Java Script Object Notation for Linked Data). I denna film berättar vi översiktligt om projektets olika delar. Vår målsättning är att Libris XL och katalogiseringsverktyget under hösten 2014 kommer att ersätta nuvarande katalogiseringsklient Voyager.

Vid tre webbinarier fick deltagarna möjlighet att ställa frågor via chatt till Libris utvecklingsteam.

Webbinariernas olika frågestunder:

Frågestund 17 december 2013

Frågestund 9 januari 2014

Frågestund 30 januari 2014

4 kommentarer 7 februari, 2014 Helena Forssblad

Syftet med Librissystemen och Librissamarbetet?

bokhylla_web (2)I en programförklaring vill vi tydliggöra hur arbetet med Librissystemen och Librissamarbetet fungerar. Den smögs ut i ett tidigare inlägg här på bloggen och nu när den har fått sin kostym i form av infografik är det dags att lyfta fram den på riktigt!
Programförklaringen ska vägleda och ge riktning i arbetet med Librissystemen och samarbetet med Librisbiblioteken. Den beskriver syftet som utgår från uppdraget som Kungliga biblioteket har, att tillhandahålla bibliotekens samlade resurser. Den sammanfattar också den värdegrund som arbetet bygger på, där delaktighet, transparens och öppenhet är viktiga ledord. Hur arbetet genomförs är formulerat i fyra punkter. Strategin är att:

"göra biblioteken delaktiga genom KB:s inflytandestruktur och deltagande i utvecklingsarbetet."

"arbeta för öppen och länkad data i syfte att ge biblioteken kontroll över sina resurser men också för att ge omvärlden möjlighet att bygga nya tjänster".

"utveckla system och tjänster i dialog med användarna för att säkra tjänsternas relevans över tid."

"vara oberoende av kommersiella aktörer men samarbeta med dessa i syfte att gynna biblioteken och deras användare."

Läs programförklaringen i sin helhet! Klicka på bilden.
Infografik av Matilda Hall (http://infografiska.se/)

8 kommentarer 9 augusti, 2013 Marja Haapalainen

Triple bypass

librisxl

Libris XL systemarkitektur

Under det senaste året har Libris arbetat med en ny infrastruktur. Kopplad till denna finns det katalogiseringsverktyg vi nu lanserar den senaste releasen av. Verktyget är avsett att underlätta katalogiseringshantverket och bättre utnyttja de olika hjälpmedel som finns (auktoritetsinformation, kontrollerade termlistor, mallar för olika medietyper med mera).

Den verkliga nyheten är dock inte katalogiseringsverktyget, utan den nya infrastrukturen, Libris XL. Med Libris XL lämnar vi MARC21 som produktions- och lagringsformat, suddar ut postbegreppet till förmån för relaterade informationselement och införlivar de principer som utgör webbens motor. Libris XL är formatoberoende – systemet ska kunna hantera alla format (Dublin Core, EAD, ONIX etc). Med hjälp av JSON-LD skapas det primära interna formatet som är bättre anpassat för moderna system än trotjänaren MARC21. Sedan den senaste releasen i april har mycket tid ägnats åt formatkonvertering. Vi arbetar med en uniform modell i botten, RDF, där vi tydliggör vad informationen syftar till och vad den kan användas för. För att kunna tolka informationen och bygga kvalitativa tjänster behöver vi förstå och tolka metadatat. Genom att översätta och konvertera MARC-data till JSON-LD kan vi beskriva och presentera den bibliografiska informationen på ett helt annat sätt än tidigare. I gränssnittet är informationen grupperad i olika nivåer enligt en FRBR- och BIBFRAME-inspirerad struktur. I betaversionen har vi implementerat ett JSON-LD-läge där det är möjligt att se vad som händer ”under huven”, hur datan är konverterat från MARC-formatet till det nya.

En tyst revolution
Att den interna strukturen inte längre begränsas av MARC21 innebär större möjligheter att utnyttja auktoritetsdata, återanvända informationselement och erbjuda användaren ett intuitivt och lättöverskådligt sätt att navigera bland bibliografisk information. Under överskådlig framtid kommer systemet dock att behöva kunna exportera och importera MARC21. På så sätt är Libris XL en tyst revolution. Librisanvändarna kommer inte att behöva ändra sina rutiner för import, fjärrlån etc. Det nya katalogiseringsverktyget är en hjälp för att hantera bibliografisk information, men det kommer också att finnas en vy där man kan se och delvis även redigera datan i MARC-format. Samtidigt kommer systemet att till fullo utnyttja fördelarna med det nya interna formatet.

Genom att lyfta fram användningen av data, och minska gapet mellan katalogisatörer och alla slags användare, kan vi fokusera mer på den faktiska innebörden av de ting som katalogiseringen beskriver. Datastrukturen och verktygen ska stödja entydig länkning – mellan verk, författare, ämnen och till övriga saker som ett verk är knutpunkten för. Effekten av detta slags länkning blir att det går att navigera mellan beskrivningar (på samma sätt som mellan webbsidor) och upptäcka samband som tidigare legat i det fördolda.

För att vi ska kunna skapa och bibehålla sammanhang i den växande framtiden måste vi också aktivt ta till oss – och verka för – en utökad gemensam och praktisk förståelse för denna form av data, genom att vara delaktiga i initiativ som Dublin Core, SKOS och BIBFRAME, samt inte minst den större (och spretigare) världen av data, där FOAF, DBPedia, Schema.org m.m. växer och frodas.

Vi är entusiastiska och stolta över att få utveckla ett system som ligger i framkant och redan har väckt internationellt intresse. Samtidigt är vi medvetna om att Libris endast utgör en del av det bibliografiska ekosystemet, och att användarna måste kunna välja att ta del av utvecklingen i sin egen takt. Vår ambition är att Libris XL inte ska kräva några förändrade rutiner, men däremot erbjuda enorma möjligheter för den användare som så önskar. Vi inbjuder alla att delta i en dialog om vårt arbete.

Presentation på ELAG
För ytterligare teknisk fördjupning, titta gärna på den presentation som Martin Malmsten, Markus Sköld och Niklas Lindström höll på den årliga ELAG-konferensen i Gent i slutet av maj. Glädjande nog fick vi mycket positiv feedback på presentationen av Libris XL bl.a. från Rurik Greenall som i sitt inlägg beskrev det hela så här;

The rest of the conference was ruined by illness, so I stayed in bed and watched Martin, Markus and Niklas from Libris give a masterful presentation of some really cutting-edge work with linked library data in the new Libris system. With this, Libris really are showing the world how things are done.

Conceptually, the system is designed with current principles in mind, componentized and appliance driven, this framework is both flexible and simple. The various architectural choices mirror those made in various other projects within other domains (and indeed our own), and seem to reflect the mood change we have seen in libraries in the last year; increasingly, library technology as developed in libraries is part of the wider IT sector and not part of “library IT”. This can only be a good thing.

While Libris’ core technology stack is largely the same as the one we’re developing at NTNU, Libris uses AngularJS, a Javascript library from Google that provides excellent support for dynamic views in HTML. Why hadn’t I heard of this before? Probably because I have been wrapped up in jQuery for a hundred years. Silly me, that will teach me.

I had the pleasure of being able to send the first real-world interface for cataloguing that has linked data beneath the hood to our cataloguers.

Nice work there!

Välkommen att testa
Libris katalogisering är utvecklad med HTML5/CSS3 och kräver en webbläsare med bra stöd för dessa standarder samt att JavaScript är aktiverat. Vi rekommenderar därför uppdaterade versioner av Google Chrome eller Mozilla Firefox. Vi jobbar på att få Internet Explorer att fungera, men systemet kommer inte att stödja tidigare versioner än IE 9 (här kan du testa din browser och se hur väl den stöder HTML5, http://html5test.com/index.html).

För att använda Libris katalogisering krävs inloggning. Har man ett konto för att beståndsregistrera i nuvarande tjänst Libris beståndsregistrering, kan man använda dessa uppgifter för att logga in. Det går dessutom att testa betaversionen av katalogiseringen med användarnamn: test och lösenord: test.

Välkommen att testa, ge oss förbättringsförslag, kommentera och ställa frågor.

http://kat.libris.kb.se

10 kommentarer 17 juni, 2013 Johan

Berikning av datat i Nationell katalog med Öppna Bibliotek

Arbetet med att berika och förbättra datat i Libris fortgår kontinuerligt och vi tittar på hur det bibliografiska datat kan berikas och vilka datamängder som kan vara relevanta. Öppna Bibliotek med bokrecensioner från boktips.net och användargenerade betyg och omdömen är en sådan intressant delmängd.

Från och med mars och två månader framåt kommer öppen-data konsulten Peter Krantz, www.peterkrantz.se, att på deltid arbeta med att inventera datat i Öppna Bibliotek och göra en behovsanalys. Krantz kommer att undersöka hur behoven av användargenererat data ser ut, hur det kan införlivas i nationell katalog i form av länkad data och hur det kan tillgängliggöras.

I maj då vi har en tydligare bild av behoven kommer det framtida arbetet att planeras mer i detalj. Planen är att både skriv- och läs-API: er kommer att erbjudas i linje med den funktionalitet som idag finns i Öppna Bibliotek men även inom den nya infrastrukturen som ligger till grund för nationell katalog. Någon form av workshop tillsammans med biblioteken kommer att hållas under april för att fånga in synpunkter och idéer.

KB och Stockholm Stadsbibliotek (som tillfälligt håller tjänsten Öppna bibliotek i drift) har en kontinuerlig dialog för att migreringen av datat så gå så smidigt som möjligt.

Ytterligare en fråga att titta på är den licens med vilken datat i Öppna Bibliotek tillgängliggörs. KB har som mål att tillgängliggöra sitt data med en öppen licens (helst CC0) och det kan återstå en del arbete med att klargöra rättigheterna till datat.

I början av 2014 kommer dagens Voyager-system helt att ersättas med ett nytt egenutvecklat katalogsystem innehållandes en ny katalog, ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg och nya kringsystem. Det nya katalogsystemet möjliggör en mer flexibel hantering av data, fler formattyper och möjlighet att länka dokument till varandra; även dokument från andra källor, t ex. Wikipedia, VIAF eller Library of Congress.

Denna nya katalog ligger till grund för vårt arbete med att undersöka behoven av framtida digitala bibliotekstjänster, arbetet går under arbetsnamnet “Samlad ingång/öppen data”.
(http://librisbloggen.kb.se/2013/02/26/fri-data-somlos-overgang-och-delaktighet-viktiga-varden-for-framtida-tjanster/) och kommer resultera i att en ny tjänst i vilken datat i Öppna Bibliotek kommer bli en del.

I Libris Roadmap kan ni läsa mer om vår framtida planering: http://librisbloggen.kb.se/2013/02/05/libris-roadmap-februari-2013/

1 kommentar 15 mars, 2013 Maria Kadesjö

Knowledge base +

Knowledge Base +, eller KB+ som det lite mer lätthanterligt kan benämnas, är en öppen knowledge base som även siktar på att underlätta hanteringen av e-resurser för bibliotek. Det finns universella problem med e-resurser, som vi alla stött på. Uppdateringar och ändringar görs lokalt, samma fel rättas med samma noggrannhet. Ändringar kommer inte kollegor i andra delar i världen till nytta och man sitter egentligen och gör samma arbete på nytt. Det här är i längden en ohållbar situation. Resurser går till spillo och genom att istället samordna sig i en community kan man utnyttja varandras kunskap och arbetsinsats.

KB+

I början av februari besökte Marja Haapalainen, Lisa Lovén och Maia Dexander JISC kontor i London. (http://www.jisc-collections.ac.uk/) Anledningen till resan var att få större lärdom kring Knowledge Base +, ett projekt som vid det här laget är en bra bit på väg. (http://www.kbplus.ac.uk/kbplus/)

Förenklat kan man sammanfatta det med att KB+ är en centralt styrd knowledge base där JISC Collections tar på sig huvudansvaret att verifiera, normalisera och standardisera data. Tanken bakom KB+ bygger på att medlemmarna uppdaterar informationen tillsammans, en ändring slår igenom globalt och kommer alla till nytta. Det kan alltså liknas vid grundtanken med Libris samkatalog  - en post för alla. Det är det här som tilltalar oss med KB+, att det är en knowledge base som bygger på öppenhet och erbjuder ett globalt samarbete och man ingår i en community. Vi ser det som en möjlig ersättning för SFX knowledge base som under 2013 fasas ut. Att det dessutom finns inbyggd ERM-funktionalitet är en fördel.

“All of this is underpinned by the simple idea of ‘Do once and share’. If KB+, a library, a systems vendor or a publisher can do something once and then share it, then there are savings in time, cost and effort for all.” (http://www.jisc-collections.ac.uk/News/kbplus/)

KB+ samarbetar dessutom med GOKb, ett amerikanskt initiativ för att underlätta hanteringen av e-resurser, kring datamodeller, data och infrastruktur kring e-resureshantering.

“Both KB+ and GOKb are about knowing what we (libraries) have so that we can get our resources to our users, and working together to accomplish that. This is far from an easy problem but it makes total sense to own this problem and to solve it.” (http://gokb.org/post/25021222983/gobkpressrelease)

Med siktet inställt på ett internationellt samarbete där man tillsammans skapar ett mer tillgängligt och lättmanövrerat data, bjöd alltså projektledarna för KB+ och GOKb in ett antal nationer till ett första möte. Japan, Tyskland, Frankrike, Scottland, USA och Sverige närvarade. Danmark, Kanada, Kina och Australien var inbjudna, men kunde tyvärr inte närvara. Det var en produktiv träff där vi tillsammans funderade på hur framtida relationer skulle kunna se ut.

KB+ startade i augusti 2011. Inför fas tre i projektet, som startar i augusti 2013, planerar JISC att börja arbeta mer med integration mellan KB+ och link resolvers och dessutom andra tjänster som JUSP och ELCat. Det här görs för att göra KB+ mer effektivt och därmed bättre bemöta arbetsflöden och krav som finns på biblioteken. Man planerar även att påbörja det internationella samarbetet och det är här vi bevakar och driver frågan. Vi har erbjudit oss att vara med och bidra till KB+ och dess community.

Den som är intresserad av att läsa mer om KB+ kan besöka deras blogg, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/). Titta gärna närmare på deras nyligen upplagda presentation i form av slideshares, (http://knowledgebaseplus.wordpress.com/2013/01/15/kb-its-time-to-get-involved/).

10 kommentarer 21 februari, 2013 Maia Dexander

Satsning på nationell lösning för e-böcker

Svensk Biblioteksförenings styrelse har idag beslutat att medfinansiera en förstudie med 500 000 kronor till Kungl. biblioteket (KB) i syfte att utreda vilka insatser som behövs för att underlätta för biblioteken att tillhandahålla e-böcker

I och med Svensk Biblioteksförenings utvecklingsbidrag kommer KB genomföra en förstudie och därmed förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår att KB ska få.

- Det är mycket glädjande att KB genomför denna förstudie och därmed tillsammans med Svensk Biblioteksförening verkar för att bredda alla biblioteks tillgång till e-böcker, säger Inga Lundén, ordförande Svensk Biblioteksförening.

För att säkerställa biblioteksväsendets möjlighet att framöver kunna tillhandahålla e-böcker och andra e-resurser med öppen data är en nationell lösning i KB:s regi en förutsättning,

- Det finns helt enkelt ingen annan som kan göra det. En nationell infrastruktur är en positiv lösning för det lokala biblioteket, menar Christina Jönsson Adrial, chef Avdelningen för Samordning och utveckling, KB. Biblioteken slipper kostnader för systemet även om licenskostnaderna för själva böckerna kvarstår.

Behovet av en nationell lösning vad gäller e-boksfrågan är stort, vilket redan framkom i rapporten När kommer boomen: en kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv som gemensamt togs fram av KB och Svensk Biblioteksförening 2011.

- Det är viktigt att även understryka bibliotekens roll och insatser när det kommer till läsfrämjande och informationsförsörjning, fortsätter Inga Lundén. Utifrån det perspektivet blir en nationell lösning för tillhandahållande av e-böcker en förutsättning för bibliotekens kärnuppdrag; att öka läsandet och tillhandahålla medborgarna fri tillgång till information.

Förstudien väntas resultera i ett samlat eller flera förslag som kan ligga till grund för fortsatt arbete, under förutsättning att KB får det föreslagna uppdraget som Litteraturutredningen föreslår.

- Förstudien är viktig, men den är bara ett startskott. Det behövs betydligt mer resurser för att KB ska kunna ta sig an frågan om uppbyggnad av ett hållbart nationellt e-bokssystem, avslutar Inga Lundén.

Kontaktperson:
Christina Jönsson Adrial, KB, 070-007 36 42

Inga Lundén, ordförande, Svensk Biblioteksförening, 076-123 11 90

Stefan Engström, informationschef, Svensk Biblioteksförening, 070-551 90 74

1 kommentar 25 januari, 2013 Johan

Vi presenterar prototyp av Libris nya katalogiseringsverktyg

Nuvarande katalogiseringsklient Voyager ska bytas ut under 2013. Libris håller därför på att utveckla ett nytt webbaserat katalogiseringsverktyg som ska ersätta Voyager. En målsättning med det nya systemet är att stödja den konceptuella FRBR-modellen, länkad data och en framtida övergång till nya katalogiseringsregler (RDA).

Som ett första steg och som en del i Libris övergripande målsättning att bedriva utveckling inför öppen ridå släpper vi idag en första prototyp av verktyget. I prototypen kan man testa arbetsflödet med att söka upp och redigera en bibliografisk post. De olika fälten eller elementen är grupperade enligt FRBR-nivåerna verk, uttryck och manifestation. I prototypen visas däremot ingen MARC-vy. Man kan avgränsa en träfflista med hjälp av facetter, t.ex. materialtyp och publikationsår, lägga till nya fält samt få förslag på namnform för författare. Träfflistan är i prototypen begränsad till max 50 träffar eftersom scrollning ännu inte är implementerad. I prototypen är det inte heller möjligt att spara ändringar och därmed går det inte att jobba med valideringar.

Vi kommer under våren successivt att bygga ut arbetsflödet med fler moment, såsom utökat format- och valideringsstöd, auktoritetskontroll, redigering av beståndsinformation och funktionalitet för meddelandehantering, historik och statistik. Även grafisk design tillkommer.

Vi har ännu inte testat webbläsare, men prototypen fungerar inte bra i Internet Explorer. Vi rekommenderar en uppdaterad version av Mozilla Firefox eller Google Chrome. Webbläsaren behöver ha stöd för HTML 5 och CSS 3.

Välkomna att testa prototypen!

Adressen är http://prototyp-kat.libris.kb.se

Vi är tacksamma för er feedback som vi kommer att ta med oss i det fortsatta utvecklingsarbetet. Skicka gärna med skärmdumpar och exempel till libris@kb.se.

8 kommentarer 17 december, 2012 Helena Forssblad

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler