Filed under: Okategoriserade

Agenda Libris styrgruppsmöte 12 november

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM och stöds av två sekreterare från Libris. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

På morgondagens agenda står följande frågor:

5 kommentarer 11 november, 2013 Maria Kadesjö

Beta av Libris fjärrlån & Libris låntagarbeställningar

I slutet av oktober kommer en betaversion av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar att driftsättas. Systemen har vidareutvecklats med anledning av Saga-systemets nedläggning, läs mer om bakgrunden: http://librisbloggen.kb.se/2013/09/10/vidareutveckling-av-libris-fjarrlan-och-lantagarbestallningar-med-anledning-av-saga-systemets-nedlaggning/

Med betaversion menar vi att grundfunktionalitet kommer vara på plats. Annan prioriterad funktionalitet kommer att läggas till kontinuerligt under en tid efteråt.

Det gamla fjärrlånesystemet kommer att finnas och fungera parallellt med det nya under en längre tid. Ingen tidsgräns för detta är satt idag.

Nyheter i det nya fjärrlånesystemet är:

 • En ny design av gränssnittet
 • Möjlighet till ett tomt beställningsformulär (kopplat till Libris låntagarbeställningar) från bibliotekets webbsida för beställningar in i Libris i vilket användare kan skicka in beställningar till Libris fjärrlånesystem på material som inte finns i Libris (beställningen måste sedan hanteras manuellt i nästa led).
 • Möjlighet för bibliotek att ta emot beställningar från den lokala samlingen i det tomma beställningsformuläret.
 • Låntagaren kan ange vid beställning i Libris låntagarbeställningar om de är beredda att betala för kopior/utlandslån och om de vill stå i kö.
 • Biblioteken kan sätta fler statusar på beställningarna i Libris (ankomstregistrerad, utlämnad) och på så vis kunna administrera dem i Libris-systemet.
 • Bättre sökfunktion
 • Man kommer kunna plocka upp gamla beställningar (kunna väcka en gammal beställning till liv)
 • Automatiskt hämta viss information från biblioteksdatabasen vid kommunikation via mejl till låntagarna.
 • Arkivtiden för beställningar är förlängd
 • Utskrift med streckkod som kan användas vid hantering
 • Ny vy i gränssnittet för utskriftskö
 • Signatur i meddelande ska kunna redigeras.

Kommande:

 • Alla beställningar kommer kunna samlas på ett ställe, i Libris. Biblioteken kan sedan hämta datat till sina lokala system via våra API: er för vidare bearbetning av lokal art.
 • Samt en lista med önskad funktionalitet som kommer att prioriteras, utredas och betas av efter hand.

Det finns idag en testinstans för det nya fjärrlånet som intresserade bibliotek kan få använda. Hör av er till maria.kadesjo@kb.se för mer information.

1 kommentar 15 oktober, 2013 Maria Kadesjö

Libris roadmap uppdaterad


roadmap-ny_gif

Nu finns en uppdaterad version av Libris roadmap (bild + text). Läs och titta på den i sin helhet här http://www.kb.se/libris/Om-LIBRIS/Libris-roadmap/

Kommentera 9 oktober, 2013 Maria Kadesjö

Minnesanteckningar från senaste mötet i Libris styrgrupp (4 september 2013)

Nu finns minnesanteckningarna från senaste mötet i Libris styrgrupp publicerade: http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/styrgrupp-libris/Minnesanteckningar/Styrgruppen-for-Libris-nationella-infrastruktur-4-september-2013/

2 kommentarer 20 september, 2013 Maria Kadesjö

Vidareutveckling av Libris fjärrlån och låntagarbeställningar med anledning av Saga-systemets nedläggning.

Karolinska institutet planerar att lägga ned Saga-systemet i januari 2014. Saga-systemet har utvecklats av Karolinska institutet och används av 14 biblioteksorganisationer. För att tillmötesgå vissa av de behov som uppstår i och med nedläggningen av Saga-systemet (behov som är av nationell art och platsar i ett nationellt system) vidareutvecklas Libris fjärrlån och Libris låntagarbeställningar.

Saga-systemet används på olika sätt och har anpassats på olika sätt för alla de 14 biblioteksorganisationer som använder Saga-systemet. Vidare används systemet olika på bibliotekens olika enheter och har i vissa fall anpassats ned på individnivå. Steg ett har därför varit att undersöka och prioritera vilka behov som finns. Det behövs även tydliggöras vilka behov som det redan finns lösningar för i Libris fjärrlån och Låntagarbeställningar, vilka behov som kan hanteras i Libris fjärrlån och Låntagarbeställningar och vilka behov man måste hitta lösningar för på annat håll.

Behovsanalysen har skett kollaborativt. En workshop anordnades den 6 maj. Inbjudna till den var dels den arbetsgrupp som utsetts av Saga-bibliotekens chefer, dels hade en öppen förfrågan gått ut via mejl till alla Saga-bibliotek med inbjudan att delta i workshopen.

Resultatet har sammanställts och detaljer har stämts av med användare.

En första insikt som gjorts är att biblioteken måste börja använda Libris fjärrlån och Libris låntagarbeställningar för att kunna utnyttja systemet och dess funktionalitet fullt ut.

Följande utvecklingsarbete kommer bl a. att göras:

 • Ett tomt beställningsformulär utvecklas i Libris låntagarbeställningar så att användare kan beställa material som inte finns i Libris och även material som finns i den lokala samlingen.
 • Låntagaren ska kunna tala om i beställningsformuläret om den är beredd att betala för kopior/utlandslån och om låntagaren vill stå i kö
 • Alla beställningar kommer kunna samlas på ett ställe, i Libris. Biblioteken kan sedan hämta datat till sina lokala system via våra API: er för vidare bearbetning av lokal art.
 • Biblioteken kommer kunna sätta fler statusar på beställningarna i Libris (ankomstregistrerad, utlämnad) och på så vis kunna administrera dem i Libris-systemet.
 • Via Libris fjärrlåne API: er kan biblioteken hämta ut allt fjärrlånedata och hantera det lokalt. Behoven för vilken funktionalitet utreds i samarbete med biblioteken.

Libris fjärrlåne API: er
I juni släpptes en betaversion av Libris nya fjärrlåne API: er som nu testat av biblioteken. Funktionalitet kan komma att läggas till efter kommunikation med biblioteken.

Utvecklarna på Saga-biblioteken har träffats och utbytt erfarenheter av sitt arbete med Libris fjärrlåne API: er. Biblioteken hade då möjlighet att presentera och diskutera olika lösningar och ställa frågor till Libris.

Tidplan
Under oktober beräknas det nya Librisfjärrlån att tas i drift. Det nya fjärrlånsystemet kommer att finnas parallellt med det gamla.

I oktober kommer även fjärrlåne API: erna att vara färdigbearbetade och gå i skarp drift.

Kommentera 10 september, 2013 Maria Kadesjö

Agenda Libris styrgruppsmöte 4 september 2013

Kungliga biblioteket har ett nationellt samordningsuppdrag och för att säkerställa att man i dialog med biblioteken gör rätt prioriteringar har KB skapat en inflytandestruktur. Inflytandestrukturen består av nationella referensgruppen, styrgrupper och expertgrupper, http://www.kb.se/bibliotek/Inflytandestrukturen-2012-2014/

Styrgruppen för Libris nationella infrastruktur består av representanter från SUHF, SKL, specialbiblioteken och MTM. Gruppen träffas ca fyra gånger per år och ska diskutera frågor som Libris systemstrategier, systemstrukturer, processer, bibliotekssystem, databrunnar, länkservrar och metadataflöden m.m.

Från och med detta möte utökas styrgruppen med tre medlemmar ur den avslutade Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning, (läs mer om förändringen http://bibliotekssamverkan.blogg.kb.se/2013/02/25/andringar-i-kbs-inflytandestruktur/). Åsa Hansen, Karlstads stadsbibliotek, Madelein Enström, Sveriges depåbibliotek och lånecentral och Tommy Johansson, Linnéuniversitetets bibliotek hälsas välkomna!

Gunilla Lilie Bauer har gått vidare till nya uppdrag och ny representant för specalbiblioteken är Ulrica Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverkets bibliotek.

Nytt från och med hösten är också att endast en sekreterare stödjer gruppen.

På agendan står följande frågor:

1 kommentar 27 augusti, 2013 Maria Kadesjö

Ett RÅ:are Sverige – konferens 18/9

Ett RÅ:are Sverige: Nu har registreringen för höstens RDA-konferens öppnat!
KB och arbetsgruppen Resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) bjuder in till konferens den 18 september i KB:s hörsal, Humlegården.
Kom och få reda på mer om
• Införandet av RDA i England och Tyskland
• Status för de svenska aktiviteterna
• Perspektiv på det konkreta katalogarbetet; vad händer med formatet, och i LIBRIS?
• Vad säger systemleverantörerna?
…och mycket annat!

Bland talarna märks Alan Danskin (British Library), Christine Frodl (Deutsche Nationalbibliothek), Tuija Drake, Henrik Wallheim, representanter för arbetsgruppen RÅ och de svenska systemleverantörerna. Konferensen inleds med kaffe och registrering 9.30 (första talaren börjar 10.00). Dagen avslutas 16.30 med efterhäng på Café Valfrid i Humlegården. Mer utförligt program publiceras inom kort på konferenssidan.

Välkommen att anmäla dig på http://www.kb.se/aktuellt/utbildningar/2013/Konferens-om-RDA-18-september-2013/

RDA och RÅ
Hösten 2012 fattade Riksbibliotekarien ett principbeslut om en svensk progression till nya katalogiseringsregler. KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) är en översättning och anpassning av AACR2. Nu ersätts AACR2 av RDA (Resource Description and Access), som är bättre anpassat till den digitala utvecklingen och framtidens kataloger. Ingen tidplan är ännu fastslagen, men processen att närma vår svenska katalogiseringspraxis till rådande internationell standard är inledd. Expertgruppen för metadata har gett Arbetsgruppen RÅ (Resursbeskrivning och åtkomst) i uppdrag att hantera frågan.

Kommentera 14 augusti, 2013 Harriet Aagaard

KB i förändring

Nu är det snart semester för de flesta och så även för många inom bibliotekssfären. Det har hittills varit ett händelserikt år, allt från den nya och kommande Bibliotekslagen och Litterutredningen till diskussionen kring nationell lösning för tillhandahållande av e-böcker och Libris lansering av betaversionen av nytt katalogiseringssystem.

Även internt händer mycket för KBs del. En genomgripande omorganisation pågår just nu och tanken är att den nya organisationen ska sjösättas vid årskiftetet 2013/14. Organisationsöversynen tog fart redan för mer än ett år sedan, i samband med att Gunilla Herdenberg tillträdde som ny riksbibliotekarie. Ambitionen är att KB ska bli ett nationalbibliotek och verksamheten ska anpassas till de ekonomiska ramar som KB har att arbeta utifrån. KBs interna karta kommer att ritas om, men arbetet med till exempel det nationella bibliotekssamverkansuppdraget kommer att fortgå oavsett hur formen för organisationen kommer att se ut.

Nu vet vi vilka avdelningar som kommer utgöra stommen i KB:s framtida organisation och även alla avdelningschefer har rekryterats. Under hösten kommer arbetet med omorganisationen att fortsätta och redan efter sommaren är förhoppningen att alla olika enhetschefer är rekryterade. Sen på tur står bemanningen av respektive enhet. Planen är att organisationen är satt i mitten oktober och att nästa års verksamhetsplanering kan göras i den nya organisationen.

Avdelningen för informationssystem
Avdelningen för informationssystem kommer att ansvara för system-, webb- och tjänsteutveckling för KB:s samtliga system och IT-tjänster, såväl nationella system som lokala. Även ansvaret för systemförvaltning, drift och support för KB:s samtliga IT-system kommer ligga inom avdelningens uppdrag. Det gäller också ansvaret för dataflöden och meta-datasamordning samt infrastuktur beträffande nät, IT-utrustning, digital lagring, telefoni etcetera. Det är Maria Hedenström som blir avdelningschef (nuvarande avdelningschef för Libris).

Avdelningen för publik verksamhet
Avdelningen för publik verksamhet kommer att ansvarara för den nationella överblicken inom biblioteksområdet, bland annat genom Sveriges officiella biblioteksstatistik. Ansvaret för samordning av inflytandestrukturen för nationell bibliotekssamverkan kommer också ligga här. Även ansvaret för tillgängliggörande, vilket innebär fysiskt och digitalt tillgängliggörande, övriga e-tjänster, samordning och utveckling av innehållet på den externa webben samt övrig utåtriktad verksamhet kommer rymmas inom den här avdelningen. Arbetet kommer att ledas av avdelningschef Christina Jönsson Adrial (nuvarande chef för avdelningen Samordning och utveckling/KB).

Avdelningen för digitala samlingar
Avdelningen för digitala samlingar kommer att ansvarara för att samla in och beskriva de audiovisuella och digitala pliktleveranserna och ansvara för samlingsuppbyggnad av audiovisuella och digitala medier. Inom avdelningen kommer även ansvaret för bevarande av de audiovisuella och de digitala samlingarna och för att ta emot donationer inom avdelningens ansvarsområde att finnas. Avdelningen kommer också att ansvara för KB:s digitaliseringsverksamhet. Håkan Adenkrantz (nuvarande chef för KB:s avdelning Audiovisuella medier/KB) blir avdelningschef.

Avdelningen för fysiska samlingar
Avdelningen för fysiska samlingar kommer att ansvara för att samla in och beskriva de fysiska pliktleveranserna och att framställa den svenska nationalbibliografin. I avdelningens uppdrag ingår även ansvar för samlingsuppbyggnad av fysiska medier, för bevarande av de fysiska samlingarna och för att ta emot donationer inom avdelningens ansvarsområde. Lars Ilshammar tillträder som avdelningschef (nuvarande chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm).

Avdelningen för verksamhetsstöd
Avdelningen för verksamhetsstöd kommer att stödja alla KB:s avdelningar avseende verksamhetsstyrning, ekonomi och upphandling, juridik, HR med mera. Åsa Edström (nuvarande avdelningschef för Administration/KB) blir avdelningschef.

CIO
En ny funktion som kommer att inrättas är CIO (Chief Information Officer) och CIO:n kommer ha ett strategiskt helhetsansvar för alla IT-frågor inom KB. För uppdraget har KB rekryterat Peter Krantz (nuvarande konsult).

Ledningsstöd
Det kommer även att finnas ett ledningsstöd för Riksbibliotekarien i övergripande strategiska frågor. Det kommer att vara biträdande riksbibliotekarie Agneta Holmenmark som leder arbetet. Förutom biträdande riksbibliotekarie och ovan nämnda CIO kommer kompetenser inom till exempel följande områden att ingå i ledningsstödet: juridik, strategisk kommunikation och internationella frågor.

Ny form
Att KB ändrar form, rent organisatoriskt, ändrar i praktiken inte arbetet med det nationella samverkansuppdraget. Vi kommer fortfarande verka för att främja samverkan inom bibliotekssfären.

Nu hoppas vi på en skön sommar för alla som befinner sig i biblioteksvärlden.

Trevlig sommar!

Maria Hedenström, avdelningschef Libris
Christina Jönsson Adrial, avdelningschef Samordning och utveckling

8 kommentarer 25 juni, 2013 Maria Kadesjö

Utlysning projektbidrag 2014 – utveckling i anslutning till Libris

KB välkomnar ansökningar från hela bibliotekssfären och från andra aktörer och vi vill särskilt uppmuntra till projekt som innebär samarbete mellan bibliotek, i synnerhet från olika bibliotekstyper.

Vi välkomnar ansökningar om bidrag till utvecklingsprojekt som stödjer fri data, sömlös övergång och delaktighet, och har koppling till aktuell utveckling på Libris (se blogginlägg om ”samlad ingång”).  Det avgörande urvalskriteriet är liksom tidigare att projekten har allmänt intresse för informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning.

Särskilda insatsområden i år

 • ta fram arbetsprocesser, rutiner och organisationsformer (ur ett finansiellt perspektiv) för att få in innehåll till en framtida Libris-tjänst (“samlad ingång” och databrunnar)
 • samarbeten med aktörer utanför biblioteksfären till exempel inom områden som länkad data, big data och smart data och hur analyser av detta kan användas för att berika datamängder
 • uppföljning och uppskalning av genomförda projekt för att skapa nationell nytta.

Handläggning av ansökningar

På KBs webb finns mer information om andra  projekutlysningsområden och information om hur du ansöker.

Kontakt: Marja Haapalainen, 010-709 36 04 eller Maria Kadesjö, 010-709 36 19, e-post: fornamn.efternamn@kb.se.

12 juni, 2013 Maria Kadesjö

Ny medarbetare

niklas

Niklas Lindström är ny utvecklare på Libris, med inriktning på länkad data. Han har tidigare arbetat som teknisk konsult på Valtech sedan 1999, med webbutveckling och dataintegration åt företag och myndigheter. Niklas har jobbat med ett stort antal språk och tekniker med inriktning på öppna plattformar och system.

Vidare är Niklas engagerad inom länkad data och semantisk webb, där han bidragit till utvecklingen av olika verktyg som öppen källkod, samt deltagit i standardiseringen av formaten RDFa och JSON-LD. Kunskapsdelning, datakoordination och -integration är hans primära yrkesmotivationer. Niklas är utbildad inom filosofi och systemutveckling.

 

10 kommentarer 28 maj, 2013 Johan

Nästa sida Föregående sida


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler