En statusrapport om länkservern

3 maj, 2012 Marja Haapalainen

Efter fastställandet av handlingsplanen för länkservern i november 2011, har arbetet gått framåt. En arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, GUB, LUB, LiUB, Malmö och SUB (med Marja Haapalainen, Libris, som sammankallande) har träffats två gånger med uppdraget att certifiera länkserver och knowledgebase (KB).

Av komponenterna länkning och KB kom arbetsgruppen under mötet den 24 mars fram till att det är knowledgebasen som måste certifieras i första hand, och där det mest grundläggande kravet är tillgången till API:er som möjliggör både uttag och administration av data för att kunna integreras med andra system. Det en länkserver måste uppfylla är flexibilitet att fungera mot valfri KB. Ingen leverantör uppfyller dessa krav till fullo idag. Lite oklart om det är en eller fler leverantörer som uppfyller dem åtminstone delvis. Frågan är hur pådrivande vi ska vara i våra krav. Ska vi ha en mer pragmatisk hållning och låta så många leverantörer som möjligt vara med i ett ramavtal ? Eller ska vi vara innovativa och driva utvecklingen framåt?

Dataflöden till och från Libris (databrunn) är krav som kan inkluderas i certifieringen, men det behövs också en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder. Fungerande dataflöden är viktiga i hela kedjan från förlagen till knowledgebase – länkserver  till Libris (databrunn) och till lokalt Discovery.

Arbetsgruppen konstaterar att förlagen är den kritiska punkten när det gäller Bibsam-avtalen. Varför är det olika innehåll i globala (internationella) förlagspaket? Förlagen säljer samma paket till alla. Licensverksamheten behöver fokusera mer på att i förhandlingarna med förlagen, trycka på betydelsen av KBART, så att innehållet i avtalspaketen inte förvanskas på vägen till knowledgebaserna. Systemleverantörerna tar helst emot standardiserat data och är samtliga medlemmar i KBART. Med fokus på rätt innehåll i hela kedjan från förlag till knowledgebaser kommer länkningen att fungera problemfritt, eftersom det är uppdaterade uppgifter om titel och bestånd och paket som styr detta. Det tidigare förslaget om sk aktiveringsunderlag diskuterades och förkastades. Den går ut på att licensverksamheten producerar aktiveringsunderlag (dvs uppgifter om titel, bestånd, paket) som motsvarar innehållet i avtalen och som skulle hämtas av bibliotek och leverantörer för inläsning och aktivering i länkserver/ERM. Den här metoden kräver att uppgifter om paket/target följer med så att innehållet kan aktiveras i enhetlighet med lokal knowledgebase. I förlängningen krävs central kontroll på alla knowledgebaser på marknaden och tillrättalagada underlag för att de ska bli någon nytta med underlagen eftersom paketen skiljer sig åt hos de olika leverantörernas knowledgebaser.

Ett stöd för arbetsgruppen är den utvärdering som Kungliga biblioteket har beställt av konsulten Marshall Breeding, som står bakom Library Technology Guides. Han har levererat en preliminär rapport och hållit en presentation om ”OpenURL knowledgebases and link resolvers” under Libris inspirationsdagar. Slutrapporten borde vara klar när som helst nu, men den borde inte bjuda på några större överraskningar.  Han urskiljer en huvudsaklig trend: Behovet av en KB leder till att man är benägen att välja paketlösningar framöver. Därför kommer förekomsten av API:er att vara avgörande för de bibliotek som har behov av flexibilitet och utvecklingsmöjligheter. Många byter länkserver till den som är integrerad med Discovery-systemet, eftersom underhåll av flera KB:s blir för tungrott och är svåra att synkronisera. Knowledgebasen kommer att bli en grundläggande och styrande faktor som integrerar biblioteksadministration och hantering av resurser.

Arbetsgruppen diskuterade sina resultat tillsammans med styrgruppen för Libris nationella infrastruktur (minnesanteckningar 23 april) inför Nationella referensgruppens möte den 24 april (minnesanteckningar). Rekommendationerna är att arbetet inför en upphandling av ramavtal för länkserver går vidare  i enlighet med den ursprungliga handlingsplanen. Det betyder i nuläget att :

1.Arbetsgruppen går vidare och certifierar knowledgebaser.

2.Libris produceras en teknisk checklista för biblioteken med klara och tydliga direktiv för hur kontinuerliga flöden till och från Libris skall kunna garanteras och vilka ansvarsförhållanden som råder.

3.I Bibsam-avtalen vässas klausulerna om KBART och starkare krav ställs i förhandlingarna på att detta efterföljs.

4. KB startar ramavtalsupphandling.

Några kommentarer:

En förstudie för ett ERM-system pågår inom Libris med syfte att underlätta och rationalisera administrationen av Bibsam-konsortiets olika avtal. ERM-systemet ska kunna ersätta den del av administrationen (aktivering av e-resurser) som idag utförs i länkservern och möjliggöra distribution av informationen (titel, bestånd, paket) som skulle kunna användas för att aktivera resurser i lokalt system. På sikt kommer licensverksamheten således att flytta över administrationen av Bibsam-avtalen från länkserver till ett ERM-system med tillhörande KB och medföljande synkroniseringsproblem med andra KB:n. Redan nu vet vi att de underlag som fås ut ur ett framtida ERM kommer att innebära nya arbetsflöden för biblioteken. Det är högst osäkert vad som kan automatiseras.  Idag har vi exempel på hur en leverantör, Serials Solutions, har gått in och producerat Bibsam-paket i sin miljö utifrån de underlag som Libris i sin tur producerat från SFX.  Det är ett större jobb som gjorts och hur uppdateringen ska fungera är oklart, inte bara från leverantörens sida, men även  från Libris sida.

Som tidigare länkserverarbetsgrupp kommit fram till så kommer en ramavtalsupphandling inte innebära en billigare lösning än den nuvarande, särskilt för bibliotek på den delade SFX-instansen. Alla bibliotek kommer också att få ta ett större ansvar för aktiveringen av sitt e-resursbestånd. Redan nu kan man planera för detta genom att beräkna hur mycket tid och resurser man lägger ner på lokala avtal och ställa det mot mängden Bibsam-avtal som man har. Vi kan också börja planera för hur vi kan samarbeta nationellt kring e-resurserna, en synpunkt från Nationella referensgruppen.

Filed under: LIBRIS tjänster,Utveckling

Etiketter:, , ,


Kategorier

Senaste kommentarer

Arkiv

Verktyg

Informationskanaler